Магистърска програма

Mагистърската програма по “Управление на агробизнеса и развитие на селските райони” е съвместен иновативен продукт на Нов Български Университет (НБУ) и Институт по аграрна икономика (ИАИ), който фокусира върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и селските райони.

 Глобализацията на бизнеса, турбулентната и бързо изменящата се от една страна и все по – значимата екологизация на заинтересованите страни (Stakeholders) от друга, изискват от мениджърите модерни, бързи, креативни, нестандартни и иновативни идеи, стратегии, модели, концепции и инструменти за управление, водещи към успех мениджираните от тях организации. Предложените от програмата аудиторни курсове са насочени към отговори на горепосочените предизвикателства. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и магистърски стаж. Магистърският стаж се предвижда да бъде в екипи от по 3-4 студенти, които да получават практически умения по мениджмънт, както и умения за работа в екип. Лекторите, които ще осъществят изпълнение на програмата са професори, доценти и асистенти от НБУ и ИАИ. Едновременно с тях участват и водещи експерти от Министерство на земеделието и храните, Националната служба по съвети в земеделието, Държавни агенции  и изявени специалисти и консултанти от практиката.

За контакти:

Програмен директор НБУ:                               

ас.д-р Теодора Ризова tedirizova@mail.bg
тел.: (02) 8110 2 277
GSM: 0898279200 Офис: 207 – II корпус

Mагистърската програма по “Управление на агробизнеса и развитие на селските райони”

График за консултации и приемни интервюта

ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Записване и такси за обучение

МП „Управление на агробизнеса и развитие на селските райони” – РО (Agribusiness Management and Rural Development)