Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”

На 13 февруари 2020 г. се проведе Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”, който се изпълнява от Аграрен университет и Институт по аграрна икономика.
Проектът е със срок на изпълнение 36 месеца (2019-2022) и се финансира от Фонд „Научни изследвания“, МОН.

На работната среща присъстваха доц. д-р Божин Божинов (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Силвия Василева от АУ, Пловдив, както и екип от ИАИ –доц. д-р Божидар Иванов (координатор от страна на ИАИ), проф. д-р Храбрин Башев, гл. ас. д-р Ангел Саров и гл. ас. д-р Десислава Тотева.

По време на срещата ръководителят на проекта доц. д-р Божин Божинов представи времевите параметри на проекта, цели, задачи, работните пакети и участниците по изпълнението на дейностите. Проведена беше конструктивна дискусия за възможностите при разпространение на резултатите и публикационната дейност.
Екипът от ИАИ основно ще работи по темите свързани с икономическите анализи и оценка на внедряването и навлизането на технологиите за прецизно земеделие в отрасъла. За целта ще се разработят и използват различни методи, които да позволят извършването на сравнителни анализи на отделните технологични възможности за производство и ще се правят оценки на ефектите от разширяване възможностите за проследяемост на земеделските стоки и продукти по веригата на стойността.
Предвижда се на всеки 6 месеца да се провеждат регулярни срещи на мултидисциплинарния колектив, за да се отчитат както резултатите, така и да се набелязват предстоящите задачи. Екипът се обедини, че публикационната дейност и популяризирането на резултати посредством статии и доклади в различни бази данни и научни форуми ще бъде един от най-важните критерии за отчитане успеха на проекта.