Брошури по проекти

2012

 • Обща селскостопанска политика на Европейския съюз и развитие на селските райони
  Автори: доц. д-р И. Янакиева, доц. д-р М.Анастасова – Чопева, доц. д-р Н. Маламова, доц. д-р П. Йовчевска, ас. А. Митов
 • Националните приоритети за развитие на селските райони (2007-2013) 
  Автори: доц. д-р Р. Попов, доц. д-р Б. Иванов, ас. С.  Шопов, ас. Е. Соколова
 • Влиянието на ОСП на ЕС върху българското земеделие
  Автори: доц. д-р Р. Попов, доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р Я. Славова, доц. д-р В. Мицов
 • Промени в развитието на хранително-вкусовия отрасъл в условията на евроинтеграцията
  Автори: доц. д-р Ц. Ковачева, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р Н. Маламова
 • Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства
  Автори: доц. д-р Х. Башев, доц. д-р Н. Котева, доц. д-р М. Младенова
 • Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС в растениевъдството
  Автори: доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р П. Йовчевска, гл.ас. д-р П. Кировски, ас. Д. Тотева
 • Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС в животновъдството
  Автори: доц. д-р М.Атанасова, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р Б. Иванов
 • Как да управляваме рисковете в земеделието?
  Автори: доц. д-р Д. Николов, доц. д-р М. Анастасова-Чопева, доц. д-р И. Боевски, доц. д-р О. Боюклиев, Е. Иванова

 2011

 • Преглед от прилагането на Програма САПАРД и първоначални ефекти от изпълнението на Програмата за развитие на селските райони
  Автори: доц. д-р Б. Иванов, доц. д-р Р. Попов
 • Хранителната индустрия на България след интеграцията в ЕС – развитие и конкурентни възможности
  Автори: доц. д-р Ц. Ковачева, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р Н. Маламова
 • Оценка на конкурентоспособността на българските ферми
  Автори: доц. д-р Н. Котева, доц. д-р Х Башев, доц. д-р М. Младенова, доц. д-р К. Кънева
 • Социално-икономически проблеми на полупазарните стопанства
  Автори: доц. д-р Д. Николов, доц. д-р И. Янакиева, доц. д-р М. Младенова, доц. д-р М. Анастасова, доц. д-р И. Боевски, доц. д-р О. Боюклиев, Е. Иванова
 • Проблеми и оценки на прпилагането на мерките и схемите на ОСП за земята
  Автори: И. Янакиева, доц. д-р Д. Николов, доц. д-р П. Йовчевска
 • Възможности и перспективи за диверсификация на икономиката в селските райони
  Автори: доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р Ц. Ковачева
 • Състояние и насоки за развитието на демографските ресурси, работната сила, заетостта и доходите в селските райони
  Автори: доц. д-р М. Анастасова-Чопева, доц. д-р Н. Маламова, доц. д-р О. Боюклиев

 2010

 • Аспекти в развитието на селските райони
  Автори: доц. д-р И. Янакиева, доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р М. Анастасова – Чопева, доц. д-р Н. Маламова,
  доц. д-р О. Боюклиев
 • Заетост в селските райони на България. Изследване на база пилотен район
  Автори: доц. д-р Б. Иванов, доц. д-р Р. Попов
 • Полупазарни стопанства
  Автори: доц. д-р Д. Николов, доц. д-р И. Янакиева, доц. д-р М. Анастасова – Чопева, доц. д-р И. Боевски, доц. д-р О. Боюклиев
 • Хранителната индустрия на България и конкурентни възможности на европейския пазар
  Автори: доц. д-р Ц. Ковачева, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р Н. Маламова
 • Конкурентоспособност на земеделските стопанства
  Автори: доц. д-р Н. Котева, доц. д-р Х. Башев, доц. д-р К. Кънева

 2009

 • Системи за управление на контрола върху безопасността на храните. Мястото и ролята на Селскостопанска академия във веригата управление – контрол
  Автори: доц. дтн В. Бъчваров, доц. д-р Я. Славова, доц. д-р Цв. Ковачева
 • Предизвикателствата пред развитието на селските райони и субсидирането на земеделието
  Автори: доц. д-р Ив. Янакиева, доц. д-р Я. Славова, доц. д-р Р. Попов, доц. д-р Б. Иванов
 • Начални ефекти върху животновъдството след присъединяване на България в ЕС и приложение на Общата селскостопанска политика
  Автори: доц. д-р Б. Иванов, доц. д-р В. Хаджиева, доц. д-р Пл. Йовчевска
 • Първоначална оценка на влиянието на ОСП на ЕС върху развитието на животновъдните стопанства
  Автори: доц. д-р М. Младенова, доц. д-р Хр. Башев, доц. д-р В. Хаджиева, доц. д-р Кр. Кънева
 • Първоначална оценка на влиянието на ОСП на ЕС върху развитието на растениевъдните стопанства
  Автори: доц. д-р Н. Котева, доц. д-р В. Хаджиева, доц. д-р Пл. Йовчевска
 • Хранителната индустрия в първата година на интеграция в европейския пазар
  Автори: доц. д-р Цв. Ковачева, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р Н. Маламова, доц. д-р Пл. Йовчевска, ас. Т. Радев
 • Поземлени отношения и поземлен пазар в България. Национална политика на ОСП на ЕС
  Автори: ст.н.с. д-р М. Рисина, ст.н.с. д-рПл. Йовчевска
 • Използване на статистически методи при изучаване на развитието на земеделските стопанства
  Автори: ст.н.с. д-р В. Мицов, ст.н.с. д-р М. Анастасова – Чопева
 • Първоначална оценка на влиянието на ОСП на ЕС при стопанствата с трайни насаждения
  Автори: ст.н.с. д-р М. Рисина
 • Брутен марж в земеделието
  Автори: ст.н.с. д-р Д. Николов, ст.н.с. д-р Хр. Башев, ст.н.с. д-р Ив. Янакиева, н.с. Т. Радев
 • Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие (първа част)
  Автори: доц. д-р Д. Николов, доц. д-р Кр. Кънева, доц. д-р М. Младенова, доц. д-р В. Хаджиева, доц. д-р Ив. Янакиева, доц. д-р М. Анастасова – Чопева, доц. д-р Ив. Боевски, М. Пенева
 • Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие (втора част)
  Автори: доц. д-р Д. Николов, доц. д-р Кр. Кънева, доц. д-р М. Младенова, доц. д-р В. Хаджиева, доц. д-р Ив. Янакиева, доц. д-р М. Анастасова – Чопева, доц. д-р Ив. Боевски, М. Пенева
 • Селски и аграрен туризъм и НАТУРА 2000 в селските райони
  Автори: доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р Пл. Йовчевска
 • Оценка на демографското развитие и на трудовата заетост в селските райони
  Автори: доц. д-р М. Анастасова – Чопева, доц. д-р Н. Маламова
 • Влияние на ОСП върху преструктурирането на растениевъдното производство
  Автори: доц. д-р Я. Славова, доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р В. Манолова
 • Доходи и заетост в селските райони в условията на икономическа криза
  Автор: доц. д-р О. Боюклиев

Цена на брошура 10.00 лв./бр.

 2008

 • Социално-икономически предизвикателства пред селските райони
  Ръководител: ст.н.с. д-р Ив. Янакиева
 • Очаквани структурни промени в земеделските стопанства под влияние на ОСП на ЕС
  Ръководител: ст.н.с. д-р Н. Котева
  Българското земеделие – предизвикателства и проблеми
  Ръководител: ст.н.с. д-р Я. Славова
 • Структурни промени в производството и пазарите на храни и напитки
  Ръководител: ст.н.с. д-р Цв. Ковачева
 • Животновъдството в периода на европейската интеграция
  Ръководител: ст.н.с. д-р Н. Стоянов
 • Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие
  Ръководител: ст.н.с. д-р Д. Николов
 • Поземлени отношения в България – национална политика и ОСП на ЕС
  Ръководител: ст.н.с. д-р М. Рисина

Цена на брошура 10.00 лв./бр.

2007

 • Влияние на Европейската политика и регулации върху производството и пазарите на храни и напитки
  Автор: доц.д-р Цв.Ковачева
 • Очаквано влияние на директните плащания от ЕС върху растeнвъдното производство
  Автор: доц. д-р Я.Славова
 • Тютюнопроизводството и алтернативната заетост
  Автор: доц. д-р Я.Славова
 • Очаквано влияние на ОСП върху развитието на земеделските стопанства
  Автор: доц. д-р К.Кънева
 • Животновъдството в условията на ОСП на ЕС
  Автор: доц. д-р Н.Стоянов
 • Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС
  Автор: доц. д-р Р.Попов
 • Място, роля и проблеми на модерната кооперация в съвременното развитие – обзор на теориите
  Автор: доц. д-р Ив.Боевски
 • Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие
  Автор: доц. д-р Д.Николов
 • Банки и земеделие
  Автор: доц. д-р Д.Николов
 • Компенсаторни плащания в необлагодетелстваните райони и в агроекологията
  Автор: доц.д-р Ив.Янакиева

Цена на брошура 10.00 лв./бр.