На 29.09.22 г. на работна среща в зала „Арена“ Самоков бяха очертани насоките на новия етап от анкетното проучване  по Проекта „АГРОРИНГ „/„Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“, АГРОРИНГ . Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 година. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ на МОН, срок на изпълнение 13.12.19 – 13.12.22

 Базова организация: Институт по Аграрна икономика- ССА. Участие на  водещи специалисти: проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”. Партньор по проекта: Национален център за обществено здраве и анализи – НЦОЗА

На срещата присъстваха и земеделци. Проф. д-р Светла Маринова ги запозна по-детайлно с Наредбата на утайките и регламента за вземането на проби и  транспортиране до земеделските площи, в отговор на зададени въпроси. Всички ефекти на социалното, екологично и икономическо въздействие на използването на утайките, чиито анализ е обект на текущия втори етап от проекта, бяха поставени в контекста на най-важното условие – те да са наистина добре пречистени и доисушени. Отново бяха припомнени заключенията и конкретни параметри на Агрохимичния анализ на НЦОЗА и начина по който са направени изследванията в гаранция на истинността и научната им стойност. Сложено бе началото на по-богата видеоилюстрация на  опита на  пречиствателните станции и срещите със земедлци и експерти, заснети при анкетните проучвания. Доц.д-р Божидар Иванов обобщи актуални примери за оползотворяване на утайките в земеделието в други страни. Гл.ас. д-р Даниела Цвяткова и гл.експерт Атанаска Джоджова  подготвиха и раздадоха анкетните карти от втория етап на научно – изследователския проект.

Експертите от ПСОВ бяха представени от Янко Сираков, ръководител на ПСОВ Боровец.

Фотогалерия: