Център за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA)
Институт по аграрна икономика
БЮЛЕТИН №9
Септември 2021

Зърнени и маслодайни 

Световните инфлационни процеси, растящите цени
на основните производствени ресурси (достигайки
при минералните торове до 75% за година) и
високото търсене отправят средните цени на
зърнените и маслодайни култури към равнища
подобни на тези от 2012-2013 г. Вероятно през
новото десетилетие, цените ще се движат средно
между 15-20% над тези за 2010-2020 г.

Производство и търговия на месо в България

Цените на тон кланично тегло на говеждото и
телешко месо се покачиха до 4635 лв./тон през м.
август, което е най-високото ценово равнище от
началото на годината. Увеличението е с 11%
спрямо предходния месец и с 8% сравнено с година
по-рано.

• Динамиката на европейския пазар показва
възходящ ценови тренд, който се отразява и на
цените в България. Отчетените средни цени на едро
на говеждо и телешко месо в ЕС от м.април насам
превишават, както равнищата от предходната
година, така и средните за периода 2018-2020 г.
Увеличението през м.август е с 10% на годишна
база. Причините за прогресивния растеж се коренят
в повишаващите се европейски котировки, както и в
ограничените доставки от трети страни.
Намалението на вноса от Великобритания през
периода януари –юли 2021 г. спрямо същия период
на 2020 г. е с 39,4%.
Цените на едро на свинското месо се задържат
относително ниски и през последните три месеца на
равнища 3,54-3,56 лв./кг кланично тегло. Въпреки,
че тези нива са по-високи от отчетените в началото
на годината, те са под равнищата от 2020 г. (-6%) и
2019 г. (-8%). Очакванията са през идните два
месеца цените да останат ниски заради високото
предлагане в ЕС, което не осигурява предпоставки
за развитие на производството в условията на
поскъпване на ресурсите.
През м.юли и август цените на тон кланично тегло
на пилешкото месо също се повишиха, което може
да се обясни със силното вътрешно търсене и
възстановяване дейностите в туризма и
съпътстващите услуги. Увеличението спрямо
същите месеци на миналата година е между 11% и
15%. Ценовите равнища през летните месеци на
2021 г. са по-високи и от средните за периода 2018-
2020 г. с 7%.
• Очакванията са през идните два месеца цените на
пилешкото месо да се задържат на нива по-високи
от миналогодишните около 3,0 лв./кг кланично
тегло, но ще бъдат под натиск заради относително
ниските цени на предлагане от Полша, които в края
на м.септември падат до 1,14 евро/кг.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Данните на ФАО за обобщения индекс на световните
цени на месото през м.август показват покачване спрямо
предходния месец до 112,5 пункта (+22% на годишна
база). Увеличение се наблюдава при цените на овчето и
агнешкото (+4,4% спрямо м.юли), говеждото и телешкото
(+1,7%) и пилешкото месо (+1,3%), причинено от силното
търсене на пазарите в Източна Азия и Близкия Изток.

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• Данните на ФАО за обобщения индекс на световните
цени на месото през м.август показват покачване спрямо
предходния месец до 112,5 пункта (+22% на годишна
база). Увеличение се наблюдава при цените на овчето и
агнешкото (+4,4% спрямо м.юли), говеждото и телешкото
(+1,7%) и пилешкото месо (+1,3%), причинено от силното
търсене на пазарите в Източна Азия и Близкия Изток.
• Експертите на Рабобанк прогнозират относително добри
глобални перспективи за пазара на пилешко месо през
четвъртото тримесечие на 2021 г. По-слабото предлагане
в някои райони, сред които и Европа, ще поддържа
сравнително стабилни ценовите равнища.
• Прогнозните разчети на USDA определят намаление на
броя на отглежданите свине в ЕС през 2021 г., обусловено
от ценовия натиск и понижението на производствените
маржини. Производството на свинско месо ще е около
23,6 млн. тона, което се очаква да се запази и през 2022 г.
• Тенденцията на намаление при производството на
говеждо и телешко месо в ЕС се очаква да продължи и
през 2022 г. Предвижда се вътрешното търсене да остане
стабилно, което ще предизвика растеж на цените.

• Търсенето на алтернативни пазари на свинско
месо ще е основно предизвикателство пред
износителите от ЕС през идните месеци, според
доклад на USDA. Вносът на свинско месо в Китай
се е свил с 9% на годишна база през м. август и с
14% спрямо предходния месец. Очаква се това да
повлияе на доставките от ЕС, които до момента
представляват около 60% от внасяните в страната
количества. Намалението ще е с около 300 хил.
тона, които трябва да се пренасочат към други
държави – Филипини, Виетнам, Великобритания,
за да се избегне пренасищане на европейския
пазар и понижение на цените в условията на
растяща издръжка на производствотоПроизводство и търговия на месо в България

Пазарна и маркетинг информация
Цените на едро на доматите в ЕС през м.юли и август са с
35-40% от средните за последните 5 години и достигнаха
нови рекорди за цени на едро от 1,32 и 1,44 евро/кг.
Причините за това са в лошото време и наводненията в
много части на Европа, които засегнаха производството.
Неблагоприятните условия ще се отразят на цените в
следващите 1-2 месеца, които се очаква да бъдат с около
10% над средномесечните за последните 5 години. Цените
на едро за м.септември по данни на ЕК се понижават до
1,30 евро/кг, което е с 12% над 5 годишните средни.

Актуална информация
• На 27-28 октомври, Институт па аграрна
икономика ще проведе VIII Научно-приложна
конференция “Земеделие и снабдяване с храни:
пазари и политики”. В първия ден на събитието
САРА организира 2 пленарни сесии посветени
на стоковите пазари и аграрната политика ,
която се очаква да събере онлайн
заинтересовани лица от публичния, частен и
неправителствен сектор.

Вижте световните и българските тенденции по-подробно по сектори в Бюлетин №9 от м.септември, 2021 г. на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство – САРА: CAPA_Newsletter 09.2021 (3)