На страницата на земеделското министерство е публикуван проект  за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанска академия, приет с Постановление на Министерския съвет от 2018 г.

Мотивите за подготвените промени са написани от земеделския министър проф. Христо Бозуков и в тях се посочва, че „за изминалия период от три години на действието му настоящият Устройствен правилник показа някои несъвършенства, както и трудности, свързани с организацията и функционирането на структурните звена на Централната администрация на Селскостопанска академия (ЦА на ССА)“.

Предлага се допълнението от изречение в чл.2, което да уточни,че   „бюджетът на Академията  е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител  по смисъла на Закона за публичните финанси“.

Подчертава се, че в  действащия Устройствен правилник съществува разпоредба, която създава определени затруднения при дефиниране функциите на заместник-председателя на ССА по време на законоустановен отпуск или друго отсъствие (например командировка) на председателя. Изисква се заповед на председателя за всеки конкретен случай, което не винаги е възможно да бъде организирано, особено при спешни командировки или при отпуск по болест. Предложението е  разпоредбата да  регламентира следното: „Правомощията на председателя при служебно негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-председателя,

Добавен е текст, който дава възможност / чл.3 на УП/ ССА  да реализира продукцията от „научни, научно-приложни изследвания, експериментално-производствени, иновативни и внедрителски дейности, в областта на земеделието и храните“, както и продуктите и правата, които са обект на интелектуална собственост.

Има предложения за прецизиране на точността на изказа в някои текстове, промяна в емблемата на Академията и реорганизация на дирекциите/ чрез промени в Раздел V, Обща администрация и Раздел VI –  Специализирана администрация. Въведен е нов принцип на структуриране на Централната администрация.

Предлага се възможността   синдикатите  да участват в работата на Управителния съвет, когато имат отношение към разглежданите въпроси от дневния ред на заседанията. Подробностите за предложенията и мотивите на готвената промяна могат да бъдат проследени подробно в публикацията на Уебсайта на МЗХГ, като кликнете на първото изречение от настоящата публикация, горе.

Снимка: Уебсайтът на ССА, който също цитира готвената промяна.