Авторски колектив:
проф. д-р Пламена Йовчевска, проф. д-р Иван Пенов, проф. д-р Нина Котева, доц.
д-р Мария Станимирова, доц. д-р Минко Георгиев, доц. д-р Теодора Стоева, доц. д-р
Илиана Кришкова, гл. ас д-р Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, гл. ас. д-р Дамян
Киречев, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Антон Митов, гл. ас. д-р Росица Микова,
ас. Михаела Михайлова, докторант Дафинка Грозданова.

Рецензенти:
проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова
проф. д-р Дарина Русчева

Авторите изказват благодарност на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на
образованието и науката за оказаната финансова подкрепа при изпълнение
научноизследователски проект на тема: „Поземлени отношения и европейска политика:
синергия и перспективи за българското земеделие“, по силата на административен
договор № КП-06-Н35/2 от 18.12.2019 г.
ISBN 978-954-8612-36-4
Издателство „Институт по аграрна икономика“
София, 2021

Форма за сваляне

Моля, попълнете формата, за да можете да свалите файла.

Loading...

Съдържание

Предисловие……………………………………………………………………………………………………………………….5
ГЛАВА ПЪРВА. Методологически и методически въпроси за изследване влиянието на
поземлените отношения върху социално-икономическата система ………………………………………… 6
1.1. Същностни характеристики на поземлените отношения във връзка със стопанската среда
в земеделието……………………………………………………………………………………………………………………..6
проф. д-р Пламена Йовчевска
1.2. Земеделски земи – теоретичен дуализъм, институционални и правни „грешки“……………14
доц. д-р Минко Георгиев
1.3. Системен подход за анализ на пазара на земеделска земя в България……………………………22
доц. д-р Мария Станимирова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, гл. ас. д-р Павлина Иванова
1.4. Земеползване сценарий 2030 при новите политики на ЕС, направен с модела CAPRI……38
ас. Михаела Михайлова
ГЛАВА ВТОРА. Земеползването – основен сегмент в поземлените отношения в България…… 46
2.1. Осигуреност на земеделските стопанства с поземлени ресурси…………………………………….46
проф. д-р Нина Котева
2.2. Правата на собственост в българските земеделски кооперации…………………………………….63
гл. ас. д-р Ангел Саров
2.3. Влияние на промените в земеползването върху развитието на сектор “Зеленчуци“ ………77
доц. д-р Теодора Стоева
2.4. Поземлените отношения: условие и фактор за социално-икономически растеж на
домакинствата в селските райони………………………………………………………………………………………85
гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
ГЛАВА ТРЕТА. Поземлените отношения в България и новите политики на ЕС …………………… 96
3.1. Икономически праг на вредност – методически и методологични предизвикателства
Проф. Иван Пенов
3.2. Агроекологичен потенциал на страната по отношение на средните добиви и
производство от царевица ……………………………………………………………………………………………….103
ас. д-р Росица Микова
3.3. Икономическа оценка на ябълкови сортове създадени в Институт по земеделие –
Кюстендил………………………………………………………………………………………………………………………112
доц. д-р Илияна Кришкова
3.4. Анализ на прилаганите агро-екологични мерки в България в контекста на изменение на
ИЗП при прилагане на европейската политика …………………………………………………………………120
гл. ас. д-р Антон Митов

Фотогалерия от страниците на книгата: