„Разбиране, оценяване и повишаване конкурентоспособността на българските ферми“ е заглавието на най-новата книга на ИАИ, обединила труда на авторитетни учени:

Храбрин Башев, Нина Котева, Божидар Иванов,
Диляна Митова, Иван Боевски, Димитър Терзиев,
Ренета Димитрова, Надежда Димова, Петър
Маринов, Даниела Цвяткова, Ангел Саров,
Красимир Костенаров, Минка Анастасова-Чопева,
Емилия Янева
София, 2022 г.

Разработката е част от научноизследователски проект АИ 6
„Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България“, с
ръководител проф. д-р Храбрин Башев към Института по аграрна
икономика и финансиран от Селскостопанска академия, със срок на
изпълнение 2021-2022 г.

Рецензенти:
проф.д-р Румен Попов
проф.д-р Пламена Йовчевска

ISBN 978-954-8612-37-1

Накратко: Книгата дава отговор на важни въпроси, вълнуващи българските фермери, администратори, политици, групи по интереси, научни работници и широката общественост за това какво е конкурентоспособност на земеделското стопанство, кои са стълбовете на фермерската конкурентоспособност, как да измерим равнището на конкурентоспособност на нашите стопанства, каква е конкурентоспособността на фермите ни като цяло и от различен тип, кои са факторите на фермерска конкурентоспособност, как да подобрим конкурентоспособността на земеделските ни стопанства на настоящия етап от развитие. Предлага се холистичен подход за разбиране, оценяване и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в страната. Адаптират се постиженията на съвременната наука и практика и се дава (по)адекватно определение на конкурентоспособността на фермата, като се обосновава че тя има четири еднакво значими стълба (икономическа ефективност, финансова осигуреност, адаптивност и устойчивост).

Как да бъде оценена конкурентоспособността: Разработена е йерархична система за оценка на конкурентоспособността, която се състои от подходящи критерии, показатели и референтни стойности, а също и  и подход за интеграция и интерпретация. Представят се резултатите от първоначалното експериментиране на новата система за оценка на конкурентоспособността, посредством използване на анкетна информация от менажери на „типични“ стопанства от различен тип, производствена специализация и географско местоположение. Обобщават се теоретичните основи на бизнес моделите и се предлага иновативен модел на конкурентоспособност на земеделските стопанства. Адаптира се подход за оценка на пазарната и факторна конкурентоспособност, който се апробира в млечния сектор.

В книгата са определени и  регионалните различия в конкурентоспособността на селското стопанство в държавите на Европейския Съюз. Оценяват се конкурентните позиции и форми на управление на алтернативните ферми в условията на Ковид пандемия. Открояват се особеностите при определяне на конкурентоспособността на биологичните стопанства. Оценяват се възможностите на „новите“ форми на маркетинг (зелен, нишов, устойчив и др.) и дигитализацията за повишаване на конкурентността на фермите.

В труда е включен и  регионален анализ на земеделските стопанства и заетите в Южен централен район. Оценяват се алтернативните форми на финансиране на земеделието от банки и лизингови компании за подобряване на конкурентоспособността на фермите. Правят се обобщаващи изводи и препоръки за подобряване на обществените политики и фермерски стратегии.

 

Тук може да проследите цялата книга-конкурентоспособност-ИАИ-2022-публикувана (2)