КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ВЛИЯНИЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
София, 2019 г.
ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА

Автори:
доц. д-р Божидар Иванов – ръководител, проф. д-р Румен Попов
доц. д-р Диляна Митова, гл. ас. д-р Десислава Тотева,
ас. Васил Стойчев

Разработката е част от научноизследователски проект
ХТАИ-144 към Института по аграрна икономика на тема:
„Въздействие на ОСП върху хранителната верига и
разработване на сценарии за промяна на политиката”, с
ръководител доц. д-р Божидар Иванов, финансиран от
Селскостопанска академия, със срок на изпълнение 2017-2018 г.

Издателство: Институт по аграрна икономика – София
Печат:Авангард Прима, София

Рецензенти:
проф. д-р Нина Котева,
доц. д-р Димитър Терзиев
Предпечатна подготовка
Атанаска Джоджова
ISBN 978-954-8612-17-3

Форма за сваляне

Моля, попълнете формата, за да можете да свалите файла.

Loading...