„REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy“

Излезе от печат финалната книга „REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy“ © 2021 (Преосмисляне на устойчивостта към регенеративна икономика) от авторитетното издателство SPRINGER. Редактори: Andreucci, M.B., Marvuglia, A., Baltov, M., Hansen, P. (Eds.), ISBN 978-3-030-71818-3, (RESTORE Final Book), резултат от дейността на COST Action CA16114 (RESTORE).

Книгата е структурирана в три части и общо 22 глави: 1) Процеси, методи и инструменти за регенеративен дизайн; 2) Иновативни подходи в професионалната дизайнерска практика; 3) Преосмисляне на технологията към регенеративна икономика. Книгата е с приноси от 45 души, с принадлежности от 22 различни държави, дори извън Европа. Книгата е с отворен достъп. Линк към книгата:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-71819-0.pdf

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-71819-0_17

 

В Глава 17 е включена разработката на гл. ас. д-р Ангел Саров от ИАИ: „Използването на отпадъчни утайки: ползи за регенеративната икономика в България“  (Chapter 17. The Use Of Waste Sludge: Benefits To The Regenerative Economy In Bulgaria, Angel Sarov).

Ученият идентифицира противоречия в бизнеса, свързани с баланса между опазването на околната среда и изпълнението на икономическите цели. Те се изразяват в трудности при съвместяването на целите за „икономическия растеж“ с тези на „устойчиво управление“ и „регенеративна икономика“ като показатели в икономиката.

Разработката се изгражда върху концепцията, че целите следва да се фокусират върху регенеративна устойчивост, която да гарантира регенериращи взаимоотношения, позволяващи на социално-икономическите и екологичните системи непрекъснато да еволюират. Основните предизвикателства възникват поради факта, че обществото и икономиката са взаимосвързани. В  този случай въпросът в управлението е как да се отчете икономически растеж, който не вреди, а опазва околната среда. Регенерацията се определя като набор от стратегии или инициативи, засягане на редица взаимосвързани икономически, социални, екологични, институционални или управленски аспекти.

Направен е анализ на различните аспекти за приложимостта на утайките от отпадъчни води в пречиствателните станции. Търсени са отговори и за актуални въпроси, свързани с въздействието върху плодородието на почвата, качество на растителната продукция, здравето на хората и животните. Изследвани са възможности за използване на този страничен продукт в други агросистеми, които не вредят на околната среда. Имайки предвид, че пречиствателните станции и безопасността на отпадъчните води са стратегически важни насоки в полза на обществото, използването на утайки следва да бъде национална политика с пряк ангажимент от държавата.

В книгата са разгледани и няколко казуса, обхващащи прилагането на цифрови инструменти за изградената околна среда, до симулацията на ефектите от стратегиите за адаптиране на климата в градска среда, до природни решения и изследвания за качеството на околната среда, до използването на пластмаси на биологична основа. Книгата представя картина на европейските регулации и схеми за сертифициране по пътя към бъдещ регенериращ европейски пейзаж. Работата е в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие и Зеленият нов курс, за да се анализират положените усилия и предстоящата работа в регенеративния градски преход в градска среда след Covid-19.