В авторитетното издание на Аgricultural Researtch Updates /volume 27/ втората публикация е със заглавие: “Оценка на устойчивостта на агроекосистемите в България”, с автори: проф. д-р Храбрин Башев, доц.д-р Божидар Иванов и гл.ас. Десислава Тотева от ИАИ

Резюмето подчертава, че подходът към агросистемите е включен в управлението и оценката на нивото на устойчивост. Посочва се, че въпреки големия прогрес в теорията и практиката, все още не съществува консенсус как да се оценява устойчивостта на агроекосистемите. В България няма задълбочени изследвания на нивата на тяхната устойчивост.  Затова тази глава прави опит да попълни празнотите в оценката на различните типове агроекосистеми  у нас. Предложена е холестична и йерархична рамка за изчисляване на интегралната, икономическата, социалната и екологична устйчивост на агроекосистемите, която включва 17 принципа, 35 критерия, 46 индикатори и референтни стойности. Изследваните големи агроекосистеми са в Северен Централен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район

Agricultural Research Updates. Volume 27