Темата „Икономическа жизнеспособност на малките земеделски стопанства в планинските и полупланински райони и земите с висока природна стойност“ бе  представена от докторант  Божура Фиданска на традиционния семинар всяка сряда в Института по аграрна икономика, от 13.00 часа на 25.05.22 г. /зала 1 – присъствено и онлайн/. Научен ръководител на авторската разработка е проф.д-р Нина Котева. Научната изява е продължение на две предишни представяния в процеса на подготовката на дисертационна защита.

В Деня, който е и празник на работещите в научните институти, докторант ас.докторант Божура Фиданска запозна учените от ИАИ с методиката на изследването си на четири основни показателя, които отчитат жизнеспособността на  стопанствата и динамиката им през различните периоди. Тя акцентира на показателя добавена стойност, като очерта основния критерий  за жизнеспособност, според него. Представени бяха и резултати от научно анкетно проучване сред изследваните стопанства в Смолянския район. Авторката ас.докторант Божура Фиданска обобщи  резултати според типа производство, образование и информираност на земеделските стопани за субсидииното подпомагане и др. В Глава Трета бяха очертани някои от научно обоснованите възможности за повишаване жизнеспособността на земеделските стопанства. Предизвиканата дискусия и мнения на доц.д-р Божидар Иванов и гл.ас. д-р  Даниела Цвяткова засегнаха темата за конструктивността на анализа и полезността  на изводите, които предлагат алтернативи въз основа на точно заложени формули на научния анализ.