На 10 февруари (четвъртък) от 15,00 часа, дистанционно, чрез използване на платформата ZOOM,  се състоя  Общото събрание на учените на Институт по аграрна икономика. Чрез предварително гласуване, за секретар на събранието бе избрана  ас.Божура Фиданска.

Събранието се проведе по  приетия с мнозинство Дневен ред:

1. Представяне  и приемане  годишния отчет за дейността на ИАИ за 2021 г.

2. Обсъждане и приемане промените в Устройствения правилник на ИАИ, съгласно изменения и допълнен Устройствен правилник на ССА, влизащ в сила от 01. 01. 2022г.

3. Обсъждане на предстоящата акредитация на ИАИ.

4. Обсъждане и приемане на Правилник и процедури за предотвратяване  измами и плагиатство на  докторанти- СОКОД за докторанти

5. Разни

По първа точка от Дневния ред  директорът на ИАИ, доц.д-р Божидар Иванов представи годишния отчет на Института по аграрна икономика, разработен  въз основа на личните отчети на учените, като подчерта много активна  научно-изследователска дейност по плановите  проекти, но  и по проектите към МОН, въпреки епидемиологичната обстановка и затруднения. Отчетени бяха 3 планови проекта, един от които успешно завършен и два, по които предстои активна изследователска работа през 2022 г. Акцентира се  и на допълнително възложени проекти по Научно-изследователски програми /“Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, с координатор ССА, „Интелигентно растениевъдство“ и др./, както и допълнителни проекти с научно-приложна значимост, зададени  от други институции, по които работата ще навлезе в активен етап през 2022 година. От участията във форуми, акцент бе поставен върху безспорната авторитетност на чуждестранните и наши участия в VIII-та научна международна конференция Аграрната икономика в подкрепа на земеделието“ – „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики“,21. Директорът на ИАИ, доц.д-р Божидар Иванов посочи партньорството на  Европейска мрежа за развитие на селските райони – ERDN в нея, актуалността и практичната приложимост на темите от планарните сесии, като конкурентоспособност на земеделието, агроекологични перспективи пред биоикономиката и др. потвърди значимостта на докладите от Конференцията, представени от учените от ИАИ. Отчетено бе активно международно сътрудничество и участия на учените от ИАИ  в научни форуми и международни конференции, организирани у нас и в чужбина, от други институции и университети. По отношение публикационната  дейност, доц.д-р Божидар Иванов заяви, че ще продължи да се търси още по-широко отражение в най-авторитетните световни научни издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science.

По приетия дневен ред, Общото събрание на учените от ИАИ обсъди с широко участие и прие  Устройствения правилник на ИАИ, съгласно изменения и допълнен Устройствен правилник на ССА, очерта насоките за работа и обучение по  предстоящата акредитация на ИАИ, утвърди Правилник  и процедури за предотвратяване  измами и плагиатство на  докторанти – СОКОД за докторанти.

Основните акценти  от Годишния отчет,2021 на ИАИ, може да се проследите ТУК:Godishen othet,21