Проект “Социално-икономическа ефективност от използване утайките от ПСОВ в селското стопанство, АГРОРИНГ, Договор Номер КП-06-Н36/11 от 13.12.2019 г., финансиран от  Фонд “Научни изследвания“ на МОН, срок за изпълнение 13.12.19 – 22 г. е преди окончателният финал и отчет на Първи етап. Обобщението на извършените задачи и дейности по праграмата до момента, както и поглед на развитието на Проекта вбъдеще, бяха точки в Дневния ред на Семинар в с. Заселе, община Своге, през лятото на 2021 г. Проф. д-р Светла Маринова от Института по почвознание “Никола Пушкаров”, която е водещ специалист по темата,  също обобщи полезността на проекта и необходимостта фермерите да бъдат запознати по-широко как  законът гарантира безопасността на утайките, вземането на пробите, подходящото им третиране. Тук е публикуван видео-материал от мястото на събиието, след което свое ббщение направи и доц.д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика, като ръководител на проекта.