Учените в сп.”Икономика и управление на селското стопанство” и сп.”Земеделска кооперация”.

 Уебсайтът на Института  по аграрна икономика – ССА насочва към  публикации на учените от Института в сп.”Икономика и управление на селското стопанство”. Темата за икономическата ефективност на кооперациите в периода 2007-2016 г. е изследвана от  гл.ас. д-р Ангел Саров в кн.3 от 2020-а година. Същата тема, в контекста на ОСП и влиянието  и върху икономическите показатели, ученият  разработва и в сп. “Земеделска кооперация” /издание на Съюза на земеделските кооперации в България/, на чиято редколегия е член от 2020-та.

 В статията си “Икономическа ефективност” на земеделските кооперации в България” стр.49, кн.3 от 2020 г на сп.”Икономика и управление на селското стопанство”- ССА, в резюме се подчертава:

“Целта е да се анализира икономическата ефективност на земеделските кооперации в България, вследствие прилагането на ОСП на ЕС и на тази база да се очертаят основните тенденции в тяхното развитие. Анализът се базира на статистическа информация за периода 2007-2016-та и изследва тренда на основни показатели като: производитлност, продукивност, рентабилност на производството, доходност, нетен предпиремачески доход.  Резултатите показват, че предлаганата подкрепа по ОСП за периода 2007 – 2013г. увеличават икономическата ефективност и рентабилност на производството, и има положителен ефект върху доходите на  на земеделските кооперации. Изследваните икономически показатели намаляват през 2016 г., а нетният доход и рентабилността, без включени субсидии, са с отрицатнелни стойности.

Вижте статията в сп.”Икономика и управление на селското стопанство”

Темата е разработена и в юлския брой, 2020-та на сп.”Земеделска кооперация” /издание на НСЗК/. Списанието разглежда актуални въпроси на земеделието, Европейското подпомагане, агробизнеса и опита на земеделски кооперации у нас, в рубрики като  ” Иновациите в земеделието”, “Агроикономика”, “Наука и земеделие” и др.

В  някои от своите изводи и обобщения за  влиянието на ОСП върху икономическата ефективност на земеделските кооперации у нас, през първите десет години от членството ни в ЕС, гл.ас. Ангел Саров от ИАИ посочва:

Средната продуктивност в земеделските кооперации през анализирания период, следва тренда на брутната продукция.  За периода 2007 г. до 2013 г. се отчита над 2.5 пъти завишение, а продуктивността през 2013 г. средно на една производствена единица достига нивата малко над 1 698 хил. лв. През 2016 г. е отчетен закономерен спад до 1 098 хил. лв. Резултатите показват умерен ръст на икономическата ефективност до 2013 г.

-На практика, повишаването на субсидиите, дава отражение и върху засилване търсенето на земеделска земя. Следствие на тази силна корелационна зависимост се повишава общия размер на рентата, изплащана не само от земеделските кооперации, а и от останалите земеделски стопанства в страната.

-Съвсем естествено земеделските кооперации успяват да се преборят и отговарят на силния конкурентен натиск от едрите корпоративни сруктури в земеделието. Те увеличават рентите към член-кооператорите. В  края на отчетния период се отчита учеличение на изплатените ренти средно десет пъти. Най-голям ръст се констатира  през 2013 г. спрямо 2010 г. – завишение над четири пъти; а през 2016, спрямо 2013 г. – близо два пъти и половина. Ако съпоставим 2016 г. спрямо 2010 увеличението на общата изплатена рента на член-кооператорите е средно десетократно.

-Подкрепата по I-ви стълб на ОСП като цяло има положителен ефект и увеличава доходите на член-кооператорите в земеделските кооперации.

Към статията:

ЕФЕКТ ОТ ОСП ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Ангел Саров

Институт по аграрна икономика, София

Увод

Интеграцията на България в Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. и съпътстващите процеси на трансформации в социално-икономически аспект не отминават и земеделските кооперации. През периода 2007-2016 процесите на преструктуриране на земеделските стопанства в страната се изразяват в намаление на общия брой на земеделските коперации като цяло.

За десетгодишния период след присъединяването ни в ЕС и прилагането на ОСП, кооперациите намаляват с 34 %, като от 1156 бр. през 2007 достигат 767 бр. през 2016 г. Едновременно с това с 30 % се редуцират и обработваемите им площи, които в края на 2016 г. намаляват до 510 697 ха. Въпреки с тези негативни тенденции, интерес за науката и съответно практикуващите, е да се проследи каква е ефективността на основни икономически показатели на земеделските кооперации в страната.

Анализът се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХГ,„Агростатистика“, Първични данни „СЗСИ“ )  за периода 2007 – 2016 г. Изследва се тренда на изменение на основни икономически показатели:  производителност; продуктивност; рентабилност на производството; доходност.