Център за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA)
Институт по аграрна икономика
БЮЛЕТИН №3
Март 2021

Вижте целия Доклад на CAPA:

Акценти: Развитието на производството на домати, пипер и
краставици в България

Зеленчукопроизводството – сред най-засегнатите от коронокризата

Текущите прогнози за средните изкупни цени на
краставиците през 2021 г. е те да останат на
равнищата отчетени през 2020 г., като за полските
краставици изкупните цени се очаква да са около
0,74 лв/кг, а за оранжерийните около 1,25 лв/кг.
• Данните от НСИ за изкупните цени при пипера през
2020 г. са аналогични от измерените през 2019 г. –
0,76 лв/кг., когато бе отчетено повишение с около
12% в сравнение с 2018 г. Очакванията на САРА за
новата реколта са изкупните цените да останат на
тези равнища.
• Зеленчукопроизводството и потреблението на
зеленчуци е сред най-засегнатите селскостопански
сектори от коронакризата поради факта, че голяма
част от търговията преминава през обособени
пазари за търговия на дребно и специализирани
магазини. Този търговски канал дава по-добри
изкупни цени. Стоенето на хората повече време в
къщи доведе до увеличение на домашното
производство, което също влияе върху ценовите
перспективи.

Пазарна и маркетинг – информация /ЕС/

• През м.март, цените на сладкия пипер на едро в Испания
остават около 1,20 евро/кг, което е спад с 9% под тези от
миналата година. Цените на едро в Турция остават
стабилни и в края на м.март са 0,75US$/кг, което е с +7%
на годишна база по данни на www.tridge.com. В
следващите седмици цените ще вървят надолу, но се
предполага, че няма да паднат под 0,6 US$/кг.
• Цените на едро на краставици през м.март се задържат на
нива по-ниски от миналогодишните. Цените в следващите
месеци ще вървят надолу най-вече поради излизането на
нова реколта и намаление на разходите за отопление. В
Полша, цените са без промяна на месечна база – 1,00
евро/кг, което представлява с 12% под тези преди 1
година. Цените на едро в Турция са вече на нива около
0,55 US$/кг, като те ще продължат да поевтиняват.

Изкупната цена на млякото за м.февруари в ЕС

27 намалява с 1%, а за ЕС-13 също намалява с
0,3%. Цената на суровото мляко на Спот пазара
Лоди в Италия през м.март намалява до 0,34
евро/л., което е спад с 4% за месец, но с 1% над
тези година по-рано. Изкупните цени растат и в
другите големи страни износителки, като за
първите 2 месеца на годината, те са се
повишили в Нова Зеландия с 2%.
Цените на млечните продукти в ЕС
продължават да нарастват. Сравнени с цените
година назад, най-значим е ръста при
суроватката (+25%), следвани от маслото
(+14%) и сухото обезмаслено мляко (+12%).
• За м.януари 2021 г. изкупеното мляко в Съюза
намалява с 1% (104 хил. т.) в сравнение с
същия месец на 2020 г.. Намалението на
изкупеното м ляко има за ефект намаление на
произведените количества млечни продукти
през м.януари – сухо обезмаслено мляко (5,6%),
концентрирано мляко (4,4%), масло (3,9%),
като ръст се наблюдава само при
пълномасленото сухо м ляко (+5%). Ефект
върху производството има и намаленият
експорт на млечни продукти от Съюза през
м.януари – основно на масло (-24%), млечни
мазнини (-45%) и сирена (-9%). Наблюдава се
ръст при износа на суроватка (+22) и
обезмасленото сухо мляко (+1%