Тема: „Конкурентоспособност на аграрния износ на България”, разработена от Теодора Василева Семерджиева, задочен докторант в Институт по аграрна икономика за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Председател на научното жури: проф. д-р Румен Грозданов Попов – ИАИ, София

Автореферат:

Рецензии:

Рецензия – проф.д-р Румен  Грозданов Попов – ИАИ, София

Рецензия-проф.дин. Юлия Маркова Дойчинова /УНСС/

Становища:

Становище – доц.д-р Минко Атанасов Георгиев – АУ,Пловдив

Становище -доц.д-р Зорница Димова Стоянова /УНСС/

Становище – доц.д-р Нона Тодорова Маламова -ИАИ, София

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15 юни 2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1, ет. 2.