Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление на производството (селско стопанство)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделските организации“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 61 / 28.07.2017 г.

Справки и документи – в ИАИ: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, ет. 2
тел. 024653153, e-mail: office@iae-bg.com


Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделските организации“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.Справки и документи – в ИАИ: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1,
тел. 024653153, факс 024651128, e-mail: office@iae-bg.com
Институт по аграрна икономика, София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност ˮПРОФЕСОРˮ
Професионално направление: 3.8 ˮИкономикаˮ
Научна специалност: „Икономика и управление (селско стопанство)ˮ

НАУЧНО ЖУРИ:

Рецензии

Становища

МАТЕРИАЛИ НА КАНДИДАТ