Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони

Тема на проекта: „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони”

Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов; e-mail: dnik_sp@yahoo.com

Научен колектив:

 1. проф. д-р Димитър Николов – ръководител
 2. проф. д-р Красимира Кънева
 3. проф. д-р Нина Котева
 4. проф. д-р Пламена Йовчевска
 5. доц. д-р Минка Анастасова-Чопева
 6. доц. д-р Иван Боевски
 7. доц. д-р Светлана Александрова-Златанска
 8. д-р Димитър Ванев
 9. ас. Даниела Цвяткова
 10. ас. д-р Ангел Саров
 11. докторант Енчо Иванов
 12. докторант Йонко Йонков
 13. ас. Виктория Мендева
 14. докторант Божура Фиданска

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

 1. ст.експ. Елизабет Иванова
 2. ст.експ. Марина Лазарова-Муслах
 3. мл. експерт Михаил Колев
 4. ст. спец. Наташка Соколова

Анотация

Проектът „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони” специално се фокусира върху земеделски производствени системи в планинските райони, които осигуряват за околната среда обществени блага, като например земеделие с висока природна стойност (ЗВПС). Това ЗВПС е в упадък или в риск в повечето държави-членки на ЕС. Основните двигатели за този процес са различни социално-икономически сили, които произхождат както в рамките на селскостопанския сектор, така и от по-широката селска икономика. Този натиск вероятно ще се засили и цялото общество трябва да предложи някаква подкрепа към тези системи за земеделие. Този процес се наблюдава при доработването на подкрепата за уязвимите сектори, където специален акцент се постави върху стопанствата в планинските райони. От друга страна тези стопанства се намират в затруднено финансово положение, защото те в момента не са възнаградени достатъчно от пазара. Целта на проекта е да се идентифицират и приложат нови бизнес модели и да се разработят иновационни подходи за увеличаване на търсенето на земеделски продукти в планинското земеделие и това, с висока природна стойност, което да доведе до повишаване на устойчивостта на първичното производство и увеличаване на публичните блага в планинските райони.

Ключови думи: икономическо състояние, праг на просто възпроизводство, земеделски стопанства, планински и полупланински райони