Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Тема на проекта: „Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.

Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов; e-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk

Научен колектив:

  1. доц. д-р Божидар Иванов
  2. проф. д-р Румен Попов
  3. доц. д-р Нона Маламова
  4. доц. д-р Диляна Митова
  5. гл. ас. д-р Десислава Тотева
  6. гл. ас. д-р. Емилия Соколова
  7. ас. Васил Стойчев
  8. ас. Росен Георгиев

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

  1. гл. експ. Атанаска Джоджова
  2. ст. експ. Кремена Горчева

Анотация

 В условията на евроинтеграция и глобализация новите реалности налагат необходимостта от задълбочени изследвания на настъпващите промени в състоянието и развитието на българското земеделие и селските райони, извличането на поуки от прилагането на ОСП и разработването на сценарии за промяна на ОСП. Еволюционно ОСП е претърпяла значително развитие от нейното въвеждане през 1962, като причините за промените са свързани, както с вътрешна необходимост за справяне с предизвикателства и проблеми, така и продиктувани от външната среда, заради конкуренцията и участието на ЕС в транснационалните структури на СТО и натиска върху ЕС да намали подкрепата за сектора.

След 2013 година започна изпълнението на 2-рия програмен период от интегрирането на страната в ЕС и 3-ти от началото на настоящия етап на ОСП започнал след 2004 година, когато настъпиха едни от най-големите изменения в ОСП, с въвеждане на 2 стълба на подпомагане, преминаване към необвързана директна подкрепа, обвързване на плащанията с насрещни ангажименти и др. За времето на прилагането на настоящата политика се направиха много анализи и се отправиха много критики, които изправят ЕС пред нуждата да преразгледа философията на подпомагане, а България като пълноправен член трябва да участва и да има своя прочит и предложения, с които да помогне ОСП да адресира големите проблеми в отделните страни и да допринесе за засилване на земеделието в ЕС.

В контекста на предлаганите от ЕС промени в ОСП тези въпроси са изключително важни. Резултатите от присъединяването на България към ЕС върху аграрния сектор и селските райони, влиянието на прилаганите аграрни политики върху земеделието, анализирането на промените в ОСП след 2013 г. по отношение на земеделската подкрепа, II-ри стълб и пазарните мерки, както и влиянието на ОСП върху размера и структурата на производството, тенденциите във вноса и износа и конкурентоспособността на земеделската продукция са актуални и всеобхватни.

В тази ситуация особена актуалност придобиват анализът и оценката на: състоянието и тенденциите на развитие на българското земеделие и селските райони; ефектите от общностната политика, регулации, изисквания върху секторното развитие и устойчивото функциониране на българското земеделие; направления и мерки за стимулиране на устойчивото функциониране на земеделските стопанства в селските райони в България и разработването на сценарии за промяна на ОСП.

 Ключови думи: ОСП, земеделие, селски райони, сценарии, субсидии.