Проект „Поземлените отношения в социално-икономическата система на селското стопанство и развитието на селските райони“

Научна програма: Икономика

Срок на продължителност: 01.01.2018-31.12.2019 г.

Научен ръководител: проф. д-р Пламена Йовчевска, yovchevska@abv.bg

Научен колектив:

проф. д-р Пламена Йовчевска

проф. д-р Димитър Николов

доц. д-р Минка Анастасова – Чопева

ас. Михаела Михайлова

докторант Венелин Венев

гл., експерт Атанаска Джоджова

Анотация:

Предвид интердисциплинарността на проучванатата тематика, в научния колектив участват учени от ЗИ-Кюстендил, от ИЛВ-Плевен, от ИПАРЗ „Н. Пушкаров“ към ССА, от БАН, от АУ-Пловдив, от ИУ-Варна, както и учени от Чехия, Полша и Словакия, с експертиза по проблемите на поземлените отношения, като продължение на дългогодишно изследователско сътрудничество в тази област.

Промяната на общностната земеделска политика е динамичен процес, целящ съхраняването на същностните характеристики на политиката за интегриране на европейското общество. От този постулат се приоритизират задачите в стопанските отрасли на отделните държави-членки. В тази връзка, приложението на ОСП във всяка отделна страна резултира в промени в обществените отношения в първичния отрасъл. Сърцевина на тези обществени отношения са поземлените отношения. Тяхната зрялост определя ролята на селското стопанство за развитието и състоянието на социално-икономическата система на отрасъла. Развитието на поземлените отношения има влияние и върху развитието на селските райони. Това е обща платформа, която обединява интердисциплинарния колектив. Избраният подход за работа позволява свобода на авторите за вграждане на знания и експертиза в хода на изследователския процес с цел открояване значимостта на поземлените отношения за състоянието на селското стопанство като първичен отрасъл, както и за развитието на селските райони.