БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС” 18-20 Септември 2018, София

БЪЛГАРО-ПОЛСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България
и Полша в новата финансова рамка на ЕС”

18-20  Септември  2018,  София

Място на провеждане:

Полски институт, България, София, ул. Веслец 12

(зад Централна баня)

Традиционната международна конференция на тема: Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша
в новата финансова рамка на ЕС
е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с  Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи  има дванадесет годишна история.

            Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020, както и възможностите и перспективите след 2020 година.

Конференцията се провежда с финансовата подкрепя на ФНИ съгласно Договор № ДПМНФ  01/16 от 16.08.2018 г.

Почетен комитет:

 • проф. д-р Васил Николов – Председател на Селскостопанска  академия, София
 • проф. дин Анджей  Ковалски – Директор на IERiGŻ-PIB, Варшава
 • проф. д-р Димитър  Николов – Директор на ИАИ, София
 • проф. д-р Христина  Янчева – Pектор на Аграрен Университет-Пловдив

Научен комитет:

проф. д-р  Пламена  Йовчевска – ИАИ, София

проф. дин  Алина  Шикорска – IERiGŻ-PIB, Варшава

дин, проф IERiGZ-PIB  Агниешка  Вжохалска,– IERiGŻ-PIB, Варшава

проф. дсн  Димитър  Греков – Аграрен Университет-Пловдив

доц. д-р  Петър  Борисов, Аграрен Университет-Пловдив

д-р  Марек Вигиер – IERiGŻ-PIB, Варшава

доц. д-р Димо  Атанасов – Аграрен Университет-Пловдив

проф. д-р Румен  Попов – ИАИ, София

проф. д-р  Нина  Котева – ИАИ, София дин,

проф IERiGZ-PIB  Марцин  Господарович – IERiGZ-PIB, Варшава

д-р  Збигниев  Флорянчик – IERiGŻ-PIB, Варшава

 

 Организационен комитет:

дин, проф. IERiGZ-PIB  Агниешка Вжохалска – IERiGŻ-PIB, Варшава

проф. д-р Пламена Йовчевска – ИАИ, София

доц. д-р Теодор  Радев – Аграрен Университет-Пловдив

д-р инж. Павел  Хмиелински – IERiGŻ-PIB, Варшава

д-р Михал  Дудек – IERiGŻ-PIB, Варшава

Лешек  Слипски – IERiGŻ-PIB, Варшава

гл. ас. д-р Даниела Цвяткова – ИАИ, София

ас. Михаела Михайлова – ИАИ, София

мгр инж.  Богдан Букс – IERiGŻ-PIB, Варшава

Програма на конференцията

(вторник)

18  Септември 2018

09:30 – 10:00 Регистрация  на  участниците  в  конференцията

10:00 – 11:00 Официално  откриване

11:00 – 13:00  Сесия I   ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

13:00 – 13:30 Кафе – пауза

13:30 – 15:00 Сесия II

15:00 – 15:30 Кафе – пауза

15:30 – 17:00 Сесия III

17:00 – 17:30 Дискусия

 

(сряда)

19  Септември 2018

 10:30 – 12:00 Сесия IV

12:00 – 13:30 Сесия V

13:30 – 14:00 Кафе – пауза

14:30 – 15:00 Сесия VI   ПОСТЕРИ

15:00 – 15:30 Дискусия

15:30 – 16:30 Обобщаваща част на конференцията

 

 (четвъртък)

20  Септември 2018

 10:30 – 11:30  Представяне на проект АГРОИН

11:30 – 12:00 Кафе – пауза

12:00 – 13:30  Индивидуални срещи на участниците на конференцията

18 Септември 2018

09:30 – 10:00  Регистрация на участниците в конференцията

10:00 – 11:00  Официално  откриване

 • Н. Пр. Кшищоф Краевски – Извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България
 • г-н Румен Порожанов – Министър на земеделието, храните и горите на Република България 
 • проф. д-р Васил Николов – Председател на Селскостопанската академия
 • проф. дин Анджей Ковалски – Директор на IERiGŻ-PIB, Варшава
 • проф. д-р Христина Янчева –Ректор на Аграрен Университет-Пловдив
 • проф. д-р Димитър Николов – Директор на ИАИ, София
 • д-р Ярослав Годун – Директор на Полски Институт, София

Връчване за заслуги за развитието на двустранното научно сътрудничество  на почетния знак на министъра на земеделието на Република Полша г-н  Ян Кшищоф Ардановски.

11:00 – 13:00  СЕСИЯ I                   ПЛЕНАРНИ  ДОКЛАДИ

модератори: Анджей Ковалски, Димитър Николов

Предложения за финансиране на ОСП в новата финансова перспектива
(2020-2027)

проф. дин Анджей Ковалски, IERiGŻ-PIB, Варшава

Финансови стимули за осигуряване предлагането на обществени блага
от селското стопанство в България

проф. д-р Димитър Николов, доц. д-р Минка Анастасова-Чопева,

ИАИ, София

Иновации за устойчиво земеделие

доц. д-р Димо Атанасов, докторант Добри Дунчев

Аграрен Университет-Пловдив

Условия зa промяна в собствеността на земеделската земя и структурни промени в полското селско стопанство

проф. дин Алина  Шикорска, маг. инж. Богдан Букс, IERiGŻ-PIB, Варшава

Здравето на жителите на селата като определящ фактор за изпълнението
на тематичната цел на Споразумението за партньорство

проф. IERiGŻ-PIB, дин Агниешка Вжохалска, IERiGŻ-PIB, Варшава

13:00 – 13:30  Кафе – пауза

13:30 – 15:00  СЕСИЯ II

модератори: Агниешка Вжохалска, Румен Попов

Селското стопанство на България през призмата на европейското изследване на структурата на земеделските стопанства

проф. д-р Пламена Йовчевска, ИАИ, София,

Диана Атанасова, отдел „Агростатистика“, МЗХГ

Подкрепа за полското селско стопанство от фондовете на Програмата за развитие на селските райони през 2014-2020 г.

проф. IERiGŻ-PIB, дин. Божена Носецка, IERiGŻ-PIB, Варшава

Конкурентоспособност и влияние на политиката върху българското земеделие

доц. д-р Божидар Иванов, проф. д-р Румен Попов,

доц. д-р Диляна Митова, гл. асистент д-р Десислава Тотева,

Васил Стойчев, Атанаска Джоджова, ИАИ, София

Конкурентен потенциал на хранително-вкусовата промишленост в държавите-членки на Европейския съюз

д-р Ивона Шчепаниак, IERiGŻ-PIB, Варшава

15:00 – 15:30  Кафе – пауза

15:30 – 17:00  СЕСИЯ III

                              модератори: Ивона Шчепаниак, Димо  Атанасов

Тенденции в доходите от земеделие в България

гл. ас. д-р Росица Белухова-Узунова, доц. д-р Димо Атанасов

Аграрен Университет-Пловдив

Екологична фискална реформа в селското стопанство – потребност или  необходимост

д-р инж. Йоанна Павловска-Тъшко, IERiGŻ-PIB Варшава

Екологична ефективност на земеделските стопанства в България

проф. д-р Красимира Кънева,  докторант Антон Митов, ИАИ София

Икономическо състояние на земеделските стопанства в планинските
и полупланински райони

проф. д-р Нина Котева, докторант Божура Фиданска, ИАИ София

17:00 – 17:30 ДИСКУСИЯ

 

19 Септември 2018

10:30 – 12:00  СЕСИЯ IV

модератори: Йоанна Павловска-Тъшко, Божидар Иванов

Въздействие на институционалната среда, подкрепа и ограничения върху аграрната устойчивост в условията на ОСП на ЕС в България

проф. д-р Храбрин Башев, ИАИ, София

Еволюцията на аграрната структура на полското селско стопанство и въздействието на избраните инструменти на ОСП върху тези процеси

д-р инж. Божена Карват-Вознияк, IERiGŻ-PIB, Варшава

От кръгова към регенеративна икономика: мястото на селското стопанство
в тази нова парадигма

ас. д-р Моника Събева, проф. д-р Диана Копева

Катедра „Икономика на природните ресурси“, Бизнес Факултет, УНСС, София

Типология на районите в България (на база на европейската типология за райониране) и развитие на демографските процеси след присъединяването към ЕС

доц. д-р Диляна Митова, ИАИ, София

12:00 – 13:30  СЕСИЯ V

                              модератори: Пламена Йовчевска,  Божена Карват-Вознияк

Предоставяне на екосистемни услуги от земеделските стопанства – ролята

 на колективните действия

ас. д-р Кристина Тодорова, ИАИ София

Развитие на демографските процеси в българските села през последното десетилетие

гл. ас. д-р Петър Маринов, доц. д-р Минка Анастасова-Чопева,

ИАИ София

Самозадоволяване c месо в Полша

д-р инж. Роберт Мрочек, IERiGŻ-PIB Варшава

Селскостопанска външнотърговска стратегия на България през първите

години на 21 век

проф. д-р Румен Попов, ИАИ, София

13:30 – 14:00  Кафе – пауза

14:00 – 15:00  СЕСИЯ VI                ПОСТЕРИ

                              модератори: Божена Носецка, Агниешка Вжохалска

Общата Селскостопанска Политика след 2020: предизвикателства за българското земеделие

ас. д-р Марияна Шишкова, гл. ас. д-р Росица Белухова-Узунова,

ас. Крум Христов

Аграрен Университет-Пловдив

Семейното земеделие в България – перспективи след 2020

ас. Крум Христов, доц. д-р Димо Атанасов,

гл. ас. д-р Росица Белухова-Узунова

Аграрен Университет-Пловдив

Инвестиционна активност на земеделските стопанства в България в условията на Обща селскостопанска политика на Европейския Съюз

доц. д-р Теодор Радев, Тихомира  Радева

Аграрен Университет-Пловдив

Генерационни промени в полското селско стопанство – реализирани
и планирани инструменти на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз

д-р  Михал  Дудек, IERiGŻ-PIB, Варшава

Влияние на институционалните промени върху поземлените отношения
в Република България след 2007 година

ас. Михаела Михайлова, ИАИ, София

Конкурентни възможности на сектор „Зеленчуци” в България

докторант Венелин Венев, ИАИ, София

15:00 – 15:30 ДИСКУСИЯ

15:30 – 16:30  ОБОБЩАВАЩА ЧАСТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Обобщаваща част на първите два дни на конференцията:

 • проф. д-р Христина Янчева
 • проф. дин Анджей Ковалски
 • проф. д-р Димитър Николов

20 Септември 2018

10:30 – 11:30  PROJEKT  АГРОИН

Представяне на проект АГРОИН

финансиран от ФНИ, договор № ДН 15/11 от 18.12. 2017 г.

Базова организация:

Институт по аграрна икономика, София, ССА,

Партньори:

Аграрен университет, гр. Пловдив

и Нов български университет, гр. София

Дискусии и установяване на контакти за съвместна работа по темата на проекта

 

12:30 – 12:00  Кафе – пауза

12:00 – 13:30  ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Индивидуални срещи на участниците на конференцията

между научни сътрудници от Селскостопанска академия – Институт по aграрна икономика, София и Институт по Икономика на селското стопанство и продоволствието-Национален изследователски институт, Варшава, и контакти с представители на администрацията от Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

 

Публикувано в странца Новини и събития

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30