МЯРКА  1.2 по  ПРСР ще даде шанс и на Институтите към Селскостопанска академия (ССА)

Цел: усвояването на практически знания и умения за развитието на българското селско стопанство

Институтите към ССА трябва да се възползват от предстоящия прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това е заявил министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на работните си срещи в област Плевен, осведомява Уебсайта на МЗХГ. Новина, намерила широк отзвук и в медиите .

Срок: Според министър Бозуков додо края на годината се очаква да бъде обявен приемът по подмярката.

„Общият финансов ресурс по нея ще бъде в размер на близо 30 млн. лева.

Допустими кандидати – организации, които осъществят научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии“, каза проф. Бозуков.

100 процента поемане на финансирането от Програмата

„Бенефициентите ще имат възможност да финансират демонстрационни дейности с практически занятия по определена тема, с цел придобиване на информация и запознаването на обучаеми в реални практически условия“, поясни министърът. Проф. Христо Бозуков  бе категоричен за необходимостта от усвояването на практически знания и умения за развитието на българското селско стопанство и подготвянето на квалифицирани кадри в сектора. Той обясни, че ролята на институтите става още по-важна и значима, с навлизането на новите технологии в земеделието, съобщава МЗХГ.

За какво представяне ще бъде плащано по проектите:

„Посредством изпълнение на проектните си предложения вие ще може да представите технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности – обработка на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; въвеждане на нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни, както и специални практики,  техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда,  подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика“, обясни земеделския министър. По подмярката ще се финансират напълно разходи за инвестиции, за организиране и предоставяне на обучения и на и логистични разходи, свързани с провеждането им.

В рамките на визитата си, министър Бозуков посети Института по лозата и виното в града. Той проведе среща с ръководството му, на която дискутираха необходимостта от инвентаризация на лозовите насаждения в страната, както и актуализирането и осъвременяване на сборниците с нормативите за засаждане и отглеждане на лозови насаждения у нас, съобщава Уебсайтът на МЗХГ