На 17.05.2023 г. /сряда/ от 13,00 ч. в заседателната зала 1 на Института по аграрна икономика, доц. д-р Ангел Саров изнесе публична лекция на тема:Подход за оценка на икономическата ефективност от приложението на биостимуланти в земеделието“.
Публичната лекция е във връзка със заемането на академична длъжност „доцент“ в ИАИ и на основание чл. 99, ал. 3 от Правилника за развитие на академичния състав в ССА. 

Доц. д-р Ангел Саров  представи подход за оценка на икономическата ефективност на биостимулантите  в земеделието. В методически аспект полезността на биостимулантите следва да се установи при разработване на производствената структура на конкретно земеделско стопанство. Прави се предположението, че приложението на даден биостимулант може да увеличава значително добива и печалбата от дадена култура на единица площ, но това да не води до увеличаване печалбата на земеделското стопанство като цяло.

По време на лекцията, доц. Саров представи резултати от листно третиране с различни биологично активни вещества в различни концентрации, на база биометрични показатели и добив при пролетна рапица и овес. Предложен бе оптимизационен модел за оценка на икономическата ефективност от прилагането на биостимуланти върху пролетна рапица и овес на база икономико-математическа задача. Резултатите показват, че приложените биостимуланти увеличават значително ефективността на производството на двете анализирани земеделски култури, но те не могат да дадат аналогично отражение върху икономическата ефективност на земеделското стопанство.