На 16.12.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по аграрна икономика, София се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Българското селско стопанство след макросоциалната трансформация”, разработен от проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска, за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, професионално направление ш. 3.8 „Икономика“.

Научно жури

Рецензии:

Проф. дсн Анна Иванова Мантарова Рецензия – А. Мантарова
Проф. дин Пламен Димитров Мишев Рецензия – Пл. Мишев
Проф. д-р Иван Димитров Пенов Рецензия – И. Пенов

Становища:

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова Становище – Д. Русчева
Проф. д-р Светлана Колева Александрова – Златанска Становище – Св. Александрова
Проф. д-р Нина Михайлова Котева Становище – Н. Котева
Проф. дин Никола Колев Вълчев Становище Н. Вълчев

Научното жури, в споменатия състав, с председател проф.д-р Нина Котева, присъди научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, професионално направление ш. 3.8 „Икономика“на проф. д-р Пламена Йовчевска. На защитата присъства проф. дн инж. Мартин Банов, председател на ССА. От името на ръководството на ССА, проф. д-р Елена Тодоровска, главен научен секретар на ССА, оцени високо резултатите от дисертационния труд и представените от членовете на научното жури рецензии и становища.

След процедурата по присъждане на научната степен, доц.д-р. Божидар Иванов, директор на ИАИ, поздрави проф.д-р Пламена Йовчевска за защитата на научното звание  „доктор на науките“ и  подчерта приноса и за българската наука и конкретно за Института по аграрна икономика – ССА, където тя работи от 80-та година.  Колективът  на Института по аграрна икономика бе добавил към поздрава и  книгата „Стара София в цвят“, за създаването на която  проф. д-р Йовчевска също има принос.

Фотогалерия към събитието: