Публикацията е своевременно допълвана :

На 15.09.21 г., в  зала 1 на Института по аграрна  икономика – ССА, започна докторантски лекцион и дискусии, на които учените ще представят текущ етап от своята работа. Идеята е да се акцентира върху  целта на изследванията им и  да се предизвика  дискусия.   Това открои  като задача  на новото  начинание  директорът на Института по аграрна икономика доц.д-р  Божидар Иванов. Той подчерта, че представянията на този етап ще са от младите учени, асистенти, докторанти и главни асистенти. А зададените въпроси и активността на дискусията, последвала  първата лекция, на ас. Михаела Михайлова, за поземлените отношения и влиянието на институционалната среда върху българското селско стопанство, показа ефективността и ползата от подобен научен обмен.

Ас. Михаела Михайлова представи свои анализи и изводи, въз основа на използваните  модели – четири нива на социалено-икономически анализ разработен от Оливър Уилямсън и Еленор Остром(1997) и разгледан от страната на устойчивото развитие и границите на пазара на земята от Hurrelmann(2002).

 „Икономическа жизнеспособност на малките стопанства в планинските, полупланинските райони и земите с висока природна стойност“е темата, кято представи ас. Божура Фиданска/ в рамките на докторантския лекцион, на 13.10.21 г.

Тя представи  работата  по дисертацията си до момента, като се обсъди структурата, теоретичната и аналитична част, методологията за извършване на анализите и част от постигнатите резултати.
Ролята на малките стопанства особено в планинските райони, е много голяма. Акцентира се на  предимствата им, както и проблемите, пред които са изправени те.