На 14.03.2023 г. в ИАИ се проведе научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ /ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г./ в професионално направление ш. 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“ с кандидат гл. ас. д-р Ангел Саров.
Научното жури в състав:
Председател – доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ
Членове:
1. проф. д-р Иван Пенов – АУ, Пловдив – рецензент
2. доц. д-р Цветана Харизанова – ИЖН, Костинброд – рецензент
3. проф. дин Юлия Дойчинова – УНСС
4. проф. д-р Румен Попов – ИАИ
5. проф. д-р Храбрин Башев – ИАИ
6. доц. д-р Димо Атанасов – АУ, Пловдив
оцени кандидата със седем гласа „За“ заемане на академичната длъжност „доцент“ от кандидата д-р Ангел Саров.