В кн. 1 от 2022 година на сп. „Икономика и управление на селското стопанство“ е публикувана научна статия „Класификация на размера на стопанствата и подход за обработка на статистически извадки“ 
доц. д-р Божидар Иванов1
Гл. ас. д-р Силвия Василева2
Проф. д-р
Храбрин Башев1
Гл. ас. д-р Десислава Тотева1
Гл. ас. д-р Ангел Саров1

Ас. Михаела Михайлова1
1Институт по аграрна икономика – София, Селскостопанска академия – София
2Аграрен университет – Пловдив

E-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk

Резюме:

Въпросът с установяване и класифициране на размера на стопанствата е важен с оглед на категоризиране на производствените единици и тяхното групиране по общи признаци и сходни особености. Класифицирането на стопанствата позволява точна и надеждна работа при провеждане на статистически изследвания с извадки и при стратифициране на групировки.
Целта на изследването е да покаже начини за възможна класификация на стопанствата по размер на ползваната земя и на икономическия им размер, а също и  да се определи   размера на извадките, на тяхнана представителност и значимост при провеждане на теренни проучвания. Използваните начини за определяне границите на стопанствата, за тяхната класификация, се базират на статистически методи – средна претеглена, медиана и дисперсия. Тези методи позволяват сравнително лесно да се извърши класификацията, дават надеждна прецизност и обективност на получените резултати. Отразяват представителността на стопанската структура и отчитат съществуващото разпределение. В зависимост от това дали се предлага тристепенна и петстепенна класификационна структура, резултатите от определяне на границите между отделните стопанства са различни – колкото по-подробна и разграничена е класификацията, толкова по-ясно се разкрива биполярното състояние на българското земеделие. Въпреки че броят на стопанствата в България върви отчетливо надолу през последните 20 години, дуалистичният модел на стопанска структура остава, което предопределя  класификационните граници, а оттам повлиява и на работата със стратифициране на извадките.

Ключови думи: класификация на стопанствата; икономически размер; размер на земята;
извадки; средни; медиани; дисперсия

Към  цялата статия в сп. „Икономика и управление на селското стопанство:

Classification of farm scale and approach for samples processing