Сп.“ Икономика и управление на селското стопанство“ – ССА , кн.1 от 2022 г., от 08.04.22 г. публикува научна статия на тема“Теоретико-методологични аспекти на ангажирането на заинтересованите страни при внедряването и развитието на интелигентното земеделие в България“. 

Иван Боевски*
, Тодорка Атанасова-Калайджиева**, Емил Калчев***
*
Нов български университет и Институт по аграрна икономика, Селскостопанска
академия – София
**Тракийски университет, Стара Загора
***Нов български университет – София
E-mail: ivan.boevsky@gmail.com*

Резюме

Авторите отбелязват, че настоящата публикация се занимава с осветляване на теоретико-методологическата рамка за
използване на ангажирането на стейкхолдърите. Екип поставя фокуса върху изследване на
двете ключови понятия „стейкхолдър“ и „ангажиране на стейкхолдъри“. На тази база авторите конструират
холистични дефиниции, които се фокусират върху идентифицираните от тях основни характеристики, като: актьорски центриран фокус, процеси, връзки и мрежи от връзки, комуникация, включване, непрекъснатост и повторяемост, дългосрочност, създаване на ценност/стойност, взаимност и кооперативност, отдаденост, предвидимост и отговорност. В допълнение на това са разгледани  принципите, върху които би трябвало да се изгражда стратегията за ангажиране на стейкхолдърите.
Тази стратегия би дала възможност за тяхното адаптиране в различните етапи от въвеждането и развитието на интелигентното земеделие (растениевъдство и животновъдство) в България. Това би съдействало за осигуряване на тяхното устойчиво развитие.

Ключови думи: ангажиране на стейкхолдърите; стейкхолдър; земеделско предприятие;
мениджмънт на връзките със стейкхолдърите; интелигентно земеделие

Към публикацията в сп. „ Икономика и управление на селското стопанство“, кн.1, 22 г.:Theoretical and methodological aspects of stakeholder engagement within the implementation and development of smart agriculture in Bulgaria (1)

Снимка от публикацията в списанието:

Фиг. 2. Стандартен стейкхолдър бизнес модел на земеделско предприятие в Република България,
в обхвата на Европейския съюз
Fig. 2. Standard stakeholder business model of an agricultural enterprise in the Republic of Bulgaria,
within the European Union
Източник: Собствена фигура. / Source: Own figure.