Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИАИ, София 1113, бул. Цариградско шосе No 125, бл. 1, ет. 2, тел. 02 465 31 53.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 81 от 11.10.2022 г.

Дати:

Начална дата: 11.10.2022
Крайна дата: 11.12.2022
Дата на публикуване в Държавен вестник: 11.10.2022

Контакти:
ИАИ, София 1113, бул. Цариградско шосе No 125, бл. 1, ет. 2, тел. 02 465 31 53