На 16.12.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по аграрна икономика, София ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Българското селско стопанство след макросоциалната трансформация”, разработен от проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска, за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, професионално направление ш. 3.8 „Икономика“.

Научно жури

Рецензии:

Проф. дсн Анна Иванова Мантарова Рецензия – А. Мантарова
Проф. дин Пламен Димитров Мишев Рецензия – Пл. Мишев
Проф. д-р Иван Димитров Пенов Рецензия – И. Пенов

Становища:

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова Становище – Д. Русчева
Проф. д-р Светлана Колева Александрова – Златанска Становище – Св. Александрова
Проф. д-р Нина Михайлова Котева Становище – Н. Котева
Проф. дин Никола Колев Вълчев Становище Н. Вълчев

Кандидати:

Проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска Автореферат ДН Пламена BG-ENG