Актуалното и прогнози в Бюлетина на САPA за месец юни, 2021

Публикацията подчертава четири  акцента от Бюлетина 6, за м.юни, 2021 г. на  Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към ИАИ и сочи линк към цялото изследване:

1.Споразумение за Новата ОСП от 29 юни

2. Случай н вируса ToBRFV в България, община Мездра

3. Как иновативни решения при производство на фуражи и отглеждане на животни може да намалят вредните емисии до 30%

4.ФАО прогнозират световнотопроизводство на месо през 2021 г. да се увеличи до 346
млн. тона. Търсенето в Китай инфлационните процеси вдигат цените на месото.

CAPA_Newsletter 06.2021 (2)

От акцентите:

1.Споразумение за Новата ОСП /ориентир – намаляване неравенствата при разпределение на доходите/

Насоки на политиката и тенденции в търговията
• На 29-ти юни Европейският парламент и Съвета постигнаха
предварително споразумение относно новата ОСП. Залагат
се по-амбициозни цели за опазване на околната среда и
климата съобразени със Зелената сделка. Ще бъдат
приложени от м.януари 2023 г. През следващите години:

ще бъдат защитени влажните и торфените зони

повечеземеделски площи ще бъдат насочени към биологичното
разнообразие и биологичното земеделиe

– ще има нови източници на доходи за земеделските производители
посредством въглеродното земеделие и ще бъдат направени
стъпки за корекция на неравенствата при разпределението на
подкрепата на доходите.

• Проучване показва, че повече от 2/3 от потребителите се
отнасят с повишено внимание към безопасността на храните
в резултат на Ковид-19. Това води до ръст при търсенето на
по-дълготрайни асептично опаковани продукти без
консерванти. Тенденцията на повишаване на цените на
храните и респективно на млечните продукти насочва обаче
потребителите към търсене на по-евтини защото
потребителите са по-чувствителни към промените на цените
отколкото към промените на доходите.

 

2. Случай н вируса ToBRFV в България

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• По данни на Hortidaily българската страна е
уведомила Европейската междуправителствена
организация за растителна защита, че в България
има констатиран случай на вируса по доматите,
известен като ToBRFV, в оранжерия в община
Мездра. Предприети са мерки по унищожаване на
растенията, което да предотврати
разпространението на заболяването.

• Вирусът ToBRFV при доматите от 2019 година се
възобнови като проблем в много от основните
страни производителки на ЕС. В изследване
провеждано от Световна Банка за изготвяне на
профил на рисковете в България, в областта на
заразните болести по растенията се вижда, че
доматите, заедно с пипера и картофите са сред
най-уязвимите култури, което изисква внимание
при тях, за да се предотвратят сериозни загуби.

Важнисъбития през м.юни, 2021 г.

3. Как иновативни решения при производство на фуражи и отглеждане на животни може да намалят вредните емисии

Според доклад на Рабобанк, веригите на доставки
на говеждо месо са източник на 6% от световните
емисии на парникови газове. Около половината
от тях се отчитат на етапа на производството на
говеждо месо. Експертите смятат, че вредните
емисии могат да бъдат намалени с около 30% до
2030 г., ако се разшири приложението на
иновативни технологични и управленски решения
най-вече във фазите на производството на фуражи
и отглеждането на животните във фермите.
Сътрудничеството между всички звена по
веригата на доставки може да увеличи редукцията
на ПГ до 40%

Цените на месото

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• Стойността на глобалния индекс на цените на месото,
отчитан от ФАО, отбеляза поредно увеличение през м.
май, достигайки 105 пункта (+10% на годишна база). От
началото на годината най-голямо е поскъпването при
цените на свинското месо (11%), следвано от пилешкото
(9%), говеждото и телешкото (8,6%) и агнешкото месо
(6,7%). Основната причина за възходящата ценова
динамика е растящото търсене най-вече в Китай, както и
влиянието на инфлационните процеси.
• Експертите на ФАО прогнозират световното
производство на месо през 2021 г. да се увеличи до 346
млн. тона (+2,2% на годишна база). Прогнозата се базира
на очакванията за растеж на продукцията в Китай,
Бразилия, САЩ и ЕС.
• Предвижда се обемът на световната търговия с месо през
настоящата година да е около 41,9 млн.т., което е почти
на нивото от 2020 г. Двигател на търговията е силното
търсене на месо от Китай. Предвижданото възстановяване
на производството в страната се очаква до доведе до
намаление на внасяните количества с около 2,2%, а
сравнителните предимства ще бъдат в страните, които
разчитат на собствено производство на фуражи.