Две новини от Агросектора: 1/за подпомагане на младите по Мярка 6.1 и 2/за родното винопроизводство

83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” по ПРСР 2014-2020 г. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.)., собщиха на Уебстраницата на МЗХГ.

Договорите са  от втория прием по подмярката, осъществен през ИСУН 2020, за които имаше недостиг на средства. Проектите са получили ранкинг от 35,95 до 35,02 точки, съгласно критериите за оценка.

Подпомагането, което получава всеки един млад фермер е в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро.

Вижте цялата публикация на МЗХГ:

 

И нова извънредна мярка за виното поради пандемията COVID -19, от 1 март

2/От 1 март до 12 март 2021 г. стартира прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Тя е временна извънредна мярка, с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз (ЕС). За приема е разпределен бюджет от 5 млн. лв.

По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност.

Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино, уточняват още на Уебстраницата на МЗХГ. За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки.

Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Вижте цялата публикация на МЗХГ:

Приложената снимка е от Уебсайта на МЗХГ.