Научният екип от Института по аграрна икономика към ССА продължава работата  по научно-приложния проектВъзможности от оползотворяването на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“ (2019-2020), възложител: „Софийска вода“ АД,

Изпълнител: Институт по аграрна икономика.

Участници в проекта от страна на ИАИ са: проф. д-р Храбрин Башев – ръководител на научния колектив, доц. д-р Божидар Иванов, гл. ас. д-р Ангел Саров и гл.ас. д-р Даниела Цвяткова

Целта на този съвместен  проект е да се изследват ефектите от оползотворяването  на утайките в земеделието от една страна,  да се предложат  възможности за приложението им, и да се  намери трайно устойчиво решение за тяхното управление, от друга.

Проектът стартира през м. май 2019 г. Поради пандемията Ковид-19 срокът за изпълнение на предвидените дейности бе удължен до м. март 2021 г.

За момента екипът от ИАИ изпълнява стриктно тайминга на работната програма и дейности. Технологично-експерименталната част от работата е отчетена пред възложителя. Направен е анализ на ефекта от въздействието на утайката върху ботаническите характеристики на земеделски култури (пшеница, царевица, слънчоглед) при различни типове почви, най-често срещани в Софийска област (чернозем-смолници и алувиално-ливадни) и при различно съотношение почва–утайка. Направен е анализ на социално-икономическите и поведенчески аспекти в оползотворяването на утайки в земеделските стопанства. Проведени и обобщени са широкобхватни дълбочинни интервюта със земеделски производители, ползващи и неползващи утайка в Софийска област, целящи да съберат пълна информация от производствено, икономическо, поведенческо, социално и организационно естество. Проведените интервюта при земеделски производители, използващи  утайки в своята земеделска дейност показват два пъти по-високи добиви, в сравнение с конвенционалното производство. Това разкрива и потенциала на резултатите.

Предварителните наблюдения показват (също се потвърждават и от направените лабораторни анализи и интервюта), че ефектът от оползотворяването на утайката не е мигновен. Установява се, че има лаг в разкриване на ползите от тази дейност. Оползотворяването на утайките в земеделието, следва да се разглежда, като една от възможностите за оползотворяване на този отпадъчен продукт от ПСОВ в дългосрочен план, наред с други алтернативи.

В момента се подготвя заключителния отчет, в който ще бъдат включени научни анализи относно  ефекта от утайката върху минералния състав на културите. Направените лабораторни анализи включват степента на усвояемост на тежки метали, азот, фосфор и калий в готовия продукт (в зърната) на трите включени култури.

Допълнително се разработва оптимизационен модел на база линейно програмиране с включване на Икономико-математическа задача. Целта е да се подготви анализ за икономическата ефективност на конкретна ферма в Софийска област, следствие употребата на утайка. Накрая, във финалния отчет ще се направят предложения за подобряване на европейските и държавните политики, способстващи за ефективното управление на утайките.

Цялостното решаване на проблемите, свързани със социално-икономическата ефективност при използване на утайките в селскостопанската практика, ще помогне на науката и практиката за решаването на тези изключително актуални и важни предизвикателства на само за България, а и в по-глобален аспект.

Линкът води към публикацията от 23 септември 2020-та година, която обобщава част от работата по проекта на Първи етап и  по-предишни публикации в Уебсайта на Института по аграрна икономика, в медиите и в собствения сайт на проекта. За връзка кликни ТУК

Фотоархив от  по-ранен етап от работата по Проекта:

 

доц.д-р Божидар Иванов за проектите и темите на ИАИ през 2021/пред медиите/

доц.д-р Божидар Иванов за проектите и темите на ИАИ през 2021/пред медиите/, 27 януари, 2021

гл.ас.д-р Ангел Саров, участник в Проекта

гл.ас.д-р Ангел Саров, участник в проект “Възможности от оползотворяването на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“ 

Архив за проекта

Архив: от Първия етап на проекта