Наближават дните на  VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която Институтът по аграрна икономика – ССА провежда ежегодно. Готова е програмата, която предвижда авторитетно българско и международно участие и е публикувана по-долу. Тази година конференцията  ще се състои на 27-28 октомври, 2021 година и ще даде възможност за он-лайн представяне на докладите в платформата ZOOM. Партньор на традиционната конференция, 21 е Европейска мрежа за развитие на селските райони” – ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден на Конференцията, 28 октомври, 2021 г.

Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.

Тематични направления:

  • Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  • Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  • Пазарът на храни – COVID-19 и международната търговия;
  • Бъдещето пред различните типове селски райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика;

Официални езици:

Английски, помощен език – български

Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП, като се включите в пленарните сесии и дискусии, според публикуваната по-долу Програма.  Предизвикателства към земеделието като все по-важна част от макроикономическата среда, новите условия и пазари, са големи.  Както и –  доказаната нужда от тясна връзка на науката с практиката в селското стопанство, бизнаса и публичния сектор. А това е задължаващо за науката и нейната приложност.

Припомнямe Ви,че докладите се рецензират от независим/и рецензент/. След положителна оценка и одобрение, те ще бъдат подадени за публикуване към Сборник към конференцията, индексиран в Google Scholar, а най-добрите (след предложение от Научния комитет) –  в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Scopus SJR for 2019 – 0.19. Индексирано и в Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO – Academic Search Ultimate, CAB Abstracts, Google Scholar.

 Предварителна програма на VIII-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики /27-28.10.21 г./, организирана от Института по аграрна икономика – ССА

Предварителна програма – 27 Октомври

09:00 – 09:30 Регистрация и присъединяване на онлайн участниците в Zoom

 

09:30 – 10:00 Официално откриване и поздравителни адреси

 

10:00 – 11:30 Пленарна сесия – Земеделски стокови пазари

Модератор: Център за икономически изследвания в селското стопанство – САРА

 

10:00 – 11:00 „Приоритети и политики в областта на храните“

Министерство на земеделието, храните и горите

 

  „Предвиждания за глобалните стокови пазари и настоящи ключови фактори на влияние“

д-р Джулиан Бинфийлд – FAPRI, Университет Мисури

 

  „Предвиждания за основни сектори в българското селско стопанство“

гл. ас. д-р Даниела Димитрова, докторант Васил Стойчев – CAPA

 

11:00 – 11:30 Дискусия и обобщение

 

11:30 – 13:00 Пленарна сесия – ОСП и отраженията на аграрната политика

Модератор: Център за икономически изследвания в селското стопанство – САРА

 

11:30 – 12:30 „Новости, приоритети и възможности“

Снежана Благоева – Представителството на Република България в ЕС

 

  „Очаквани изменения в земеделското развитие от „Зелената” сделка и Новата ОСП“

доц. д-р Раул Йонгенийл, Университет Вагенинген, Нидерландия

 

  „Факторната производителност и перспективите й в Новата ОСП“

доц. д-р Божидар Иванов – ИАИ

 

12:30 – 13:00 Дискусия и обобщение

 

13:00 – 14:00 Обяд

 

14:00 – 17:00 Пленарна сесия – Приложни резултати и научни търсения от Фундаментални изследователски проекти

Модератор: ИАИ

 

14:00 – 14:45 „Класификация на размера на стопанствата и подход за обработка на статистически извадки“

доц. д-р Божидар Иванов, проф. д-р Храбрин Башев, ас. Михаела Михайлова, ИАИ, София

доц. д-р Божин Божинов, гл. ас. д-р Силвия Василева, АУ, Пловдив

 

„Вегетационните индекси в прецизното земеделие – какво представляват и как да се използват?“

гл. ас. д-р Силвия Василева, Кирил Маринков, АУ, Пловдив

доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ, София

 

проект: “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване производствената ефективност и проследяемост на земеделските продукти”

 

14:45 – 15:30 „Прецизно пчеларство“: същност и подходи при трансфера на информация в производството“

гл. ас. д-р Цветан Цветанов, гл. ас. д-р Евгени Петков, ИЖ, Костинброд

 

„Историческо развитие на стремежа към дигитализация на информацията и отражение на тези процеси в птицевъдния сектор“

гл. ас. д-р Евгени Петков, ИЖН, Костинброд

 

„Определяне на оптималния бизнес модел за дигитализация на земеделското стопанство и използването на мултикритериен анализ“

гл. ас. д-р Красимир Костенаров, НБУ, София

проф. д-р Димитър Николов, гл. ас. д-р Антон Митов, ИАИ, София

 

проект:“Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“ – DIAGRO

 

15:30 – 16:15 „Поземлените отношения: фактор за стабилизиране на икономическата система на българското земеделие“

проф. д-р Пламена Йовчевска, проф. д-р Нина Котева, гл. ас. д-р Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, ас. Михаела Михайлова,

ИАИ, София

 

„Социално-икономически анализ на поземлените отношения в България“

проф. д-р Иван Пенов, доц. д-р Виолета Дириманова, доц. д-р Минко Георгиев, доц. д-р Теодора Стоева, АУ, Пловдив

 

„Пазарът на земеделска земя като комплексна система“

доц. д-р Мария Станимирова, гл. ас. д-р Дамян Кирчев,

гл. ас. д-р Павлина Иванова, ИУ, Варна

 

проект:“Поземлени отношения и европейска политика – Синергия и перспективи за българското земеделие” – ПОЗЕСИН

 

16:15 – 17:00 „Агроекологична оценка на утайките от ПСОВ с цел използването им в практиката“

доц. д-р Весела Георгиева, доц. д-р Росица Георгиева,

ас. д-р Йордан Тачев, химик Даниела Станкова, химик Гинка Паунова, НЦОЗА, София

проф. д-р Светла Маринова, ИПАЗР „Н. Пушкаров“, София

 

„Система от показатели за оценка на ефектите от използването на утайки от ПСОВ в българското земеделие“

гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, доц. д-р Божидар Иванов, проф. д-р Храбрин Башев, докторант Васил Стойчев, гл. експ. Атанаска Джоджова, ИАИ, София

 

проект:“Социално-икономически ефекти от използването на утайки от ПСОВ в земеделието“ – AGRORING

 

17:00 – 17:10 Дискусия и обобщение

 

 Сесии – 28 Октомври

09:00 – 09:30 Присъединяване на онлайн участниците в Zoom и откриване на Втория конферентен ден

 

09:30 – 12:00 Пленарна сесия – Конкурентоспособност на земеделието и развитие на хранителната верига

Модератор: ИАИ

 

09:30 – 12:00 „Насоки за трансформиране на хранителните системи към устойчивост – можем ли да действаме заедно в макро-регион Централна и Източна Европа?“

доц. д-р Павел Хмелински, IERiGZ-PIB, Варшава, Полша

 

„Ролята на земеделското застраховане като инструмент за управление на риска“

проф. д-р Ивана Стаменковска, проф. д-р Александра Стойческа,

доц. д-р Ристе Еленов, проф. д-р Драги Димитриевски, Университет „Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония

 

„Промени в земеделието и въздействието им на селските райони“

проф. дин Юлия Дойчинова, доц. д-р Зорница Стоянова,

проф. д-р Албена Митева, УНСС, София

 

„Пазарът на храни – COVID 19 и международната търговия“

доц. д-р Мариус Хамилчук, Варшавски Университет по природни науки, Полша

 

„Европейската земеделска политика – насоченост към земеделските производители в Унгария“

д-р Норберт Потори, Институт по аграрна икономика, Будапеща, Унгария

 

„Каква е конкурентоспособността на българските ферми?“

проф. д-р Храбрин Башев, проф. д-р Нина Котева, ИАИ, София

 

„Факторна производителност на избрани сектори от българското земеделие“

гл. ас. д-р Десислава Тотева, докторант Васил Стойчев, ИАИ, София

гл. ас. д-р Даниела Вачевска, ИЛВ, Плевен

 

Дискусия

 

12:00 – 13:00 Обяд

 

 

13:00 – 15:00 Пленарна сесия – Европейска мрежа за развитие на селските райони” – ERDN

Модератор: ERDN

 

13:00 – 15:00 „Селските райони и знанието – времева и пространствена перспектива“

доц. д-р Конрат Чапиевски, Институт по география и пространствена организация, Варшава, Полша

 

“Различният териториален капитал – различни стратегии за развитие на селските райони: някои примери от Словакия”

Д-р Владимир Шекели, старши изследовател, Институт по география към Словашката академия на науките, Братислава, Словакия

 

„Мястото на селските райони в представите на младите европейци за бъдещето“

доц. д-р Кшищоф Янц, Силвиа Долзблаш, Анджей Рачик,

Робърт Скржипчински, Университет Вроцлав, Полша

 

„Избор и класификация на изследователското пространство определящо устойчивото развитие на земеделието“

доц. д-р Збигниев Флорианчук, проф. д-р Барбара Величко,

IERiGZ-PIB, Варшава, Полша

 

“Напредък на стратегията за биоикономика в Румъния”

Доц. д-р Дан-Мариус Войцилас, доцент Dan-Marius Voicilas, Институт по аграрна икономика към Румънската академия на науките

 

Дискусия

 

 

15:00 – 17:00 Пленарна сесия – Агроекологични перспективи и възможности пред биоикономиката

Модератор: ИАИ

 

15:00 – 17:00 „Възможна ли е отговорна иновация? – случаят със Северна Македония“

доц. д-р Ана Симовска, доц. д-р Емелдж Туна,

проф. д-р Драган Гошевски, ИАИ, Скопие, Северна Македония

 

„Основни функции на земеделското производство в Североизточна България: възприятия и оценка от заинтересованите страни“

доц. д-р Мария Пенева, УНСС, София

 

„Определяне на емисиите от парниковите газове при производството на различни култури в българското земеделие“

доц. д-р Цветана Харизанова, ИЖ, Костинброд

доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ, София

 

„Реализиране на интелигентна биоикономика – науката и технологиите в полза на устойчивото развитие“

доц. д-р Дарина Заимова, проф. д-р Георги Желязков,

Тракийски университет – Стара Загора

 

„Класификация на областите(NUTS 3) в България: фокус върху категориите Използвана земеделска площ“

доц. д-р Марина Николова, гл. ас. д-р Радка Ненова,

СА „Д.А.Ценов“, Свищов

 

Дискусия

 

17:00 – 17:10 Заключение и признателност към участниците

Ключови лектори:

Prof. Dragi Dimitrievski – University of St Cyril and Methodius” Skopje

Dr. Julian Binfield – University of Missouri

Dr.hab. Mariusz Hamalczuk – Warsaw University of Life Science

Dr. Norbert Potori – Research Institute of Agricultural Economics – AKI

Pawel Chmielinski – European Rural Development Network

Dr.ir. Roel Jongeneel – Wageningen Economic Research

 

Организационен комитет:

Доц. д-р Божидар Иванов

Проф. д-р Румен Попов

Доц. д-р Диляна Митова

Гл. ас. д-р Десислава Тотева

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Ангел Саров

Ас. Михаела Михайлова

Гл. ас. д-р Росица Микова

гл.експерт Атанаска Джоджова

ст. експерт Ваня Манолова

Допълнително ще бъде публикуван линка, на който може да се регистрирате за Вашето участие.