На 13.12.22 г., в зала 1 на Института по аграрна икономика – ССА, от 10.30 часа, се състоя работна среща на партньорите по  Проекта „АГРОРИНГ „/„Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“ / Договор Номер КП-06-Н36/11, от 13.12.2019 година. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

 За информация: Базова организация по проекта е Институтът по аграрна икономика- ССА. Участват водещи специалисти: проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”. Партньор по проекта: Национален център за обществено здраве и анализи – НЦОЗА

По първа точка от Дневния ред  бе направен преглед на дейностите по работната програма от   ръководителите на работните пакети във втория етап на проекта. Обобщението бе на доц.д-р Божидар Иванов, ИАИ, ръководител на проекта. Проф. д-р Светла Маринова /Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”/ и доц. Веселка Георгиева, дм от НЦОЗА / Национелен център за обществено здраве и анализи/, засегнаха аспекти на синхронизиране на информацията за работата по работните пакети и заявиха готовността за приключване на  своята част от участието.

По втора точка от дневния ред „Обсъждане плановете за публикационна дейност и подготовка за отчитане“, доц.д-р Божидар Иванов направи предложения, които бяха приети:

-поне две научни публикации и издаване на монография

-организиране на заключителна конференция  през месец май,23 г.

-организиране на пресконференция

Одобрено бе и предложението да се поиска удължаване на срока на проекта до м. септември 2023 та година, за да се довършат изследванията и резултатите да намерят по-широка публичност сред научни среди, организации и общественост и евентуални ползватели.

Трета точка от дневния ред беше „Представяне на филма на Ваня Манолова и Благо Гуневски –  „Да се преродиш в зелено“, за популяризиране работата на учените и възможностите за използване на утайките в земеделието. Филмът засяга аспекти на оползотворяване на утайките и практиката в други страни и у нас, като изрично подчертава и „сумира“, че социалните, икономически, екологични  ползи и активизиране на агентите в порцеса имат смисъл, само в случай, че е гарантирано безопасното използване на утайките. Как се случва това.

Фотогалерия от работната среща и филма на Ваня Манолова /на границата на 2022 и 2023 г./