ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Списание „Животновъдни науки“ (JournalAnimal Science) се отпечатва от 1964 година и досега се разпространява в 31 страни по света чрез международен книгообмен и абонамент. Сп. „Животновъдни науки” е единственото специализирано издание в България, в което се публикуват резултати от научните разработки в областта на животновъдството, както и обзорни материали по важни за отрасъла проблеми.

Материалите в списание „Животновъдни науки” се публикуват на български език с резюмета на английски език и разширен превод на текста в таблиците и под фигурите. По искане на авторите научните им статии могат да бъдат отпечатани и на английски език.

Списанието е с периодичност шест книжки и годишно.

Изданието е носител на орден „Кирил и Методий” – първа степен.

ISSN 0514-7441

Отг. редактор проф. дсн Живко Кръстанов

Зам.-отг. редактор СОНЯ ПЪРВАНОВА

E-mail: jivnauki@abv.bg;тел: 02/ 465 31 53 моб. 0897 098 904