ПОЧВОЗНАНИЕ,АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Списание „Почвознание, агрохимия и екология” е издание на Селскостопанска академия с периодичност четири книжки годишно. Излиза от 1966 г. под заглавие „Почвознание и агрохимия”. От 1985 г. е преименувано в „Почвознание, агрохимия и екология”.

В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български и на английски език. Тематиката на списанието обхваща проблеми, свързани с почвознание, агрохимия и торене, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, почвена микробиология, почвена ерозия, екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и други свързани с тях области.

ISSN 0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Светла Русева

Редактор: Мая Никифорова
Тел.: 02/ 465 31 53 (222), моб. 0897 09 89 03
Е-mail: pae@abv.bg
Web: http://soilscience-bg.org/
Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 222