ПОЧВОЗНАНИЕ,АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Списание „Почвознание агрохимия и екология” е издание на Селскостопанската академия и е с периодичност четири книжки годишно, излиза от 1966 година. В списанието се публикуват на български и на английски език статии, обзори, теоретични разработки, както и кратки съобщения във всички аспекти от областта на: генезис, география и класификация на почвите, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, агрохимия и торене, почвена микробиология, почвена ерозия, екологичен мониторинг и екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и от други научни области, имащи отношение към тематиката на списанието.

ISSN 0861-9425

Отг. редактор проф. дсн Божидар Георгиев

Зам.-отг. редактор ВАНЯ НЕНОВА

e-mail:pochvoznanie@abv.bg;тел: 02/ 465 31 53 моб. 0897 098 903