ПОЧВОЗНАНИЕ,АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Почвознание, агрохимия и екология е издание на Селскостопанска академия с периодичност четири книжки годишно. Излиза от 1966 г. под заглавие „Почвознание и агрохимия”. От 1985 г. е преименувано в „Почвознание, агрохимия и екология”. В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български и на английски език. Тематиката на списанието обхваща проблеми, свързани с почвознание, агрохимия и торене, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, почвена микробиология, почвена ерозия, екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и други свързани с тях области.

ISSN 0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (Online)

Главен редактор: проф. дсн Николай Динев

Отговорен редактор: Мая Никифорова
тел.: 02/ 465 31 53 (222), моб. 0897 09 89 03
е-mail: pae@abv.bg
http://soilscience-bg.org