Селскостопанска техника

Списание „Селскостопанска техника” е издание на Селскостопанска академия, с периодичност 4 броя годишно. Започва да излиза през 1964 г. като „Икономика и механизация на селското стопанство”, а от 1968 г. излиза като самостоятелно списание „Селскостопанска техника”. През 1988 г. с Указ на Държавния съвет на НРБ сп. „Селскостопанска техника”е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен за активна дейност по пропагандиране и популяризиране на научно-техническите постижения в областта на науката за машините и технологиите в земеделието, и във връзка с 25 години от излизане на първия му брой.

ISSN 0037-1718

Отг. редактор проф. д-р инж. Георги Костадинов

Зам.-отг. редактор АЛБЕНА ИВАНОВА

E-mail:ss_tehnika_ssa@abv.bg;

тел: 02/465 31 53 моб. 0897 098 908