СНП

Специализирана научна периодика

 

Научни списания на Селскостопанска академия:

Bulgarian Journal of Agricultural Science

  • Растениевъдни науки
  • Животновъдни науки
  • Почвознание, агрохимия и екология
  • Икономика и управление на селското стопанство

Списанията отразяват и популяризират резултатите от научните изследвания в аграрната област. В тях публикуват учени и експерти от научните звена на ССА и БАН, от университети и други научни организации у нас и в чужбина. Членовете на редакционните колегии са изявени учени от научната общност .

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS)

http://journal.agrojournal.org/

Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS)

http://cropscience-bg.org/

Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH)

http://animalscience-bg.org/

Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE)

http://soilscience-bg.org/

Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM)

http://journal.jaem.info/

За контакти:

Румяна Василева

тел. 0897 09 89 01

e-mail: r_vassileva@abv.bg