СНП

   

  

НАУЧНИ СПИСАНИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) е първото селскостопанско научно списание в България, издавано изцяло на английски език. Освен от български автори, то публикува научни статии, обзори и кратки съобщения и от чужди автори. Редакционният му екип и екипът от рецензенти е международен. Тематиката на списанието обхваща всички области на аграрната наука: растениевъдство, животновъдство, растителна защита, генетика и селекция, ветеринарна медицина, аграрна икономика, екология, почвознание, хранителна наука и технологии, агротехника и агротехнологии.

ISSN 1310-0351 – print

ISSN 2534-983X – online

Главен редактор: Проф. д-р Мая Игнатова

Отговорен редактор: Снежана Бесарабова

тел. 0897 09 89 16; e-mail: bjas_sb@abv.bg

http://journal.agrojournal.org

 

РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

Растениевъдни науки е издание на Селскостопанска академия с периодичност шест книжки годишно. Излиза от 1964 г., носител е на орден „Кирил и Методий” І степен. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на растениевъдната наука: генетика, селекция, клетъчни и тъканни култури, генно инженерство, генетични ресурси, растителна защита и опазване на екосистемите, технологии за отглеждане на културни растения, технологии за производство на семена и посадъчен материал, както и от други свързани области.

ISSN 0568-465X (Print)

ISSN 2534-9848 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Иван Киряков

Отговорен редактор: Румяна Василева

тел.: 0897 09 89 01; е-mail: crops@abv.bg

http://cropscience-bg.org

 

ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Животновъдни науки е издание на Селскостопанска академия с периодичност шест книжки годишно. Издава се от 1964 г., носител е на орден „Кирил и Методий” І степен. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на животновъдната наука: генетика и селекция на домашните животни, екология в животновъдството, технологии за отглеждане на селскостопанските животни, ветеринарна медицина, качество на животинската продукция.

ISSN 0514-7441 (Print)

ISSN 2534-9856 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Васил Николов

Отговорен редактор: Албена Иванова

тел.: 02/ 465 31 53 (212); моб. 0897 09 89 08

е-mail: jivnauki_sp@abv.bg

http://animalscience-bg.org

 

 ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Почвознание, агрохимия и екология е издание на Селскостопанска академия с периодичност четири книжки годишно. Излиза от 1966 г. под заглавие „Почвознание и агрохимия”. От 1985 г. е преименувано в „Почвознание, агрохимия и екология”. В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български и на английски език. Тематиката на списанието обхваща проблеми, свързани с почвознание, агрохимия и торене, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, почвена микробиология, почвена ерозия, екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и други свързани с тях области.

ISSN 0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (Online)

Главен редактор: проф. дсн Николай Динев

Отговорен редактор: Мая Никифорова
тел.: 02/ 465 31 53 (222), моб. 0897 09 89 03
е-mail: pae@abv.bg
http://soilscience-bg.org

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Икономика и управление на селското стопанство е издание на Селскостопанска академия с периодичност 4 книжки годишно. Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие „Отчетност и контрол на селското стопанство”. През 1964 г. е преименувано на „Икономика и механизация на селското стопанство”. От 1968 г. до 1987 г. излиза под името „Икономика на селското стопанство”, а от 1988 г. до днес е под името „Икономика и управление на селското стопанство”. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на аграрната икономика и политика: управление на земеделието и хранителните вериги, развитие на селските райони, иновационна и кредитна политика, социологични аспекти на земеделието, агроекология, биоикономика и други свързани с тях области.

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Димитър Николов

Отговорен редактор: Албена Иванова
тел.: 02/ 465 31 53 (212), моб. 0897 09 89 08
е-mail: iuss_sp@abv.bg
http://journal.jaem.info