Докторанти

СПРАВКА ДОКТОРАНТИ

Общи условия за обучение на докторанти :

Институтът по аграрна икономика има програмна  акредитация за обучение по образователната и научна степен “доктор” по три научни специалности:

„Икономика и организация на труда”,

„Икономика и управление (по отрасли)”,

„Организация и управление на производството (по отрасли)”

Обучението се извършва в следните три форми и срокове:

  • редовна – 3 години
  • задочна – 4 години
  • самостоятелна подготовка – 3 години

Зачисляването в редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка се извършва след спечелен конкурс. Конкурсите се обявяват ежегодно през септември в  „Държавен вестник” и на интернет страницата на ССА и ИАИ със срок от два месеца за подаване на документи. До конкурса се допускат лица с придобита образователна и квалификационна степен „магистър”. Полагат се два изпита в началото на месец декември – по специалността (конспект, предоставен най-малко 30 дни преди датата на изпита) и чужд език. При успешно издържан конкурс – средна оценка от писмен и устен изпит по специалността не по-ниска от мн. добър 5.00 и по чужд език над добър 4.00, кандидатът се зачислява от 1 февруари следващата година, като заплаща годишна такса, определена с постановление на МС. Докторантите, приети по този ред имат право да ползват студентско общежитие.

Редовните докторанти получават месечна стипендия, определена с постановление на МС (към момента 450 лева), а всички разходи по обучението и защитата се поемат от Института. Времето за обучение в докторантура не се зачита за трудов стаж.

Зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка е без конкурсни изпити, но лицето трябва да е разработило основната част от дисертационния труд. Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд се поемат от докторанта или от организацията в която работи.

Обучението на докторантитесе осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, разработване и защита на дисертационен труд. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научния ръководител (консултант)според изискванията и се утвърждава от Научния съвет на ИАИ.

Основна форма на обучение на докторантите по научната специалност е успешното полагане на изпитите по докторантските минимуми. Докторантите редовна и задочна форма към ИАИ подготвят и полагат три задължителни изпита – макро и  микро икономикс, специалност и чужд език. Докторантите на самостоятелна подготовка – два изпита, без изпит по чужд език.

Подготовката и изпитът по макро и  микро икономикс и специалността се провеждат в института от комисия в състав от 3 хабилитирани лица. При подготовката си докторантите ползват консултации от хабилитирания състав на ИАИ по научната специалност. На разположение на докторантите са и последните научни разработки в института и публикации в аграрната икономика.

За обучение на докторанти по чужд  език ИАИ ползва обикновено Института за квалификация на кадрите към ССА, по-специално Центъра по езикова подготовка. Този център е предпочитан пред останалите школи за чуждо езиково обучение, поради това, че докторанта получава освен обща подготовка по езика и допълнителна такава по ползваната терминология в областта в която работи.

В процеса на обучение докторантите вземат  участие в разработване на научните проекти на института, в обсъждане на работните методики, т.е. методологията, методическия подход и инструментариума на изследването, отчетите по завършените проекти, в организиране на кръгли маси, конференции и др. Включването на докторантите в разработване на научните проекти на института е най-ефективната форма на обучение, тъй като при съвместната работа с научните си ръководители, те усвояват методиката и организацията на научното изследване, формите и начините на обработка на информация и представяне на резултатите от изследването, коментариите и формулиране на изводите.