Докторанти

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

Институтът по аграрна икономика има заявка по следните акредитирани докторски програми:

 1. „Икономика и управление (земеделие)”, професионално направление 3.8 „Икономика” – 2 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение.
 2. „Организация и управление (земеделие)”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление” – 2 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение.

 

 

СПРАВКА ДОКТОРАНТИ

Общи условия за обучение на докторанти :

На основание чл. 88, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Постоянната комисия на Националната агенция за оценяване и акредитация на 27.07.2017 г. дава на Институт по аграрна икономика, София следните програмни акредитации за обучение на докторанти със срок от пет години:

 1. Програмна акредитация по докторска програма  „Организация и управление (земеделие)” от професионално направление 3.7 „Администрация и управление”
 2. Програмна акредитация по докторска програма  „Икономика и управление (земеделие)” от професионално направление 3.8 „Икономика”

Кандидатстването и обучението на докторанти в ИАИ се извършва съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в РБ на ССА.

Форми на обучение:

 • редовна – 3 години
 • задочна – 4 години
 • дистанционна форма – 4 години
 • самостоятелна подготовка – 3 години

Зачисляването в редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка се извършва след спечелен конкурс. Конкурсите се обявяват от Селскостопанска академия ежегодно в „Държавен вестник” и се публикуват на интернет страницата на ССА и ИАИ със срок два месеца. До конкурса се допускат лица с придобита образователна и квалификационна степен „магистър”.

Документите за участие в конкурса се приемат в ЦУ на ССА, отдел „Наука и образование”.

Кандидатите за докторанти подават следните документи:

 1. заявление (по образец);
 2. автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома за висше образование с приложението – степен „магистър”;
 4. удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област;
 6. документ за платена такса за кандидатстване.

Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността в обучаващото ПСЗ и по чужд език (английски, френски, немски, испански и руски) в ЦУ на ССА, София.

Изпитът по специалността е писмен и устен (събеседване) с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 5,00.

До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от добър 4,50.

При дистанционната форма на обучение, обучението се провежда основно по кореспондентен път (при наличие на интернет комуникации) и разработени електронни пособия за обучение (книги, научни статии, монографии, тестове за изпити, теми за реферати при кандидатстване в тази форма на обучение и др. такива).

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, се извършва без конкурсни изпити, през цялата година. За докторанти в самостоятелна форма на обучение могат да кандидатстват лица с придобита образователно квалификационна степен „магистър”.

Кандидатът подава до директора на ИАИ следните документи:

 1. заявление;
 2. автобиография;
 3. копие на дипломата за завършено висше образование с приложението към нея – степен „магистър“;
 4. проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, както и библиография.

            Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.