Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020

Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА ОСП 2014-2020

Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Кънева; e-mail: k_kaneva@hotmail.com

Научен колектив:

1. доц. д-р Нина Котева

2. проф. д-р Храбрин Башев

3. доц. д-р Пламена Йовчевска

4. ас. Антон Митов

5. ас. Васил Стойчев

6. докт. Петър Почалеев

7. докт. Веселин Кръстев

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

1. ст. експ. Кремена Горчева

2. ст. експ. Марина Лазарова-Муслах

3. ст. експ. Валерия Стоева

4. ст. спец. Мария Симова

В приложението на СЕПП за периода 2007-2013 беше заложена неравнопоставеност на различните групи земеделски стопанства по отношение на директните плащания. Това наложи да се заделя значителен финансов ресурс от националния бюджет за подкрепа на отделни сектори и производство. Новият програмен период за ОСП 2014-2020 стартира със съществени промени в механизмите и схемите за подпомагане, насочени предимно към преразпределение на средства в полза на малките земеделски стопанства; разширяване обхвата на зелените политики, нарастване ролята на партньорството между заинтересованите страни в сферата на земеделието, маркетинга и преработката на земеделски продукти. Тази променена институционална среда е предизвикателство както за бенефициентите на Програмата, така и за администрацията на МЗХ и ДФЗ. Въпросът за това как ще се прилагат новите механизми и какво ще бъде въздействието им за земеделския отрасъл са изключително актуални и определят целта на настоящият научен проект: Да се направи оценка за очаквания икономически, социален и екологичен ефект върху земеделските стопанства.

Изследването ще бъде насочено към оценка на очакваното влияние на:

 • Схеми за директни плащания
 • Екологични политики по схемата за зелени директни плащания и екологичните мерки на ПРСР
 • Политики за управление на природните ресурси
 • Механизми за развитие на малките земеделски стопанства
 • Мерки за партньорство и коопериране

Обект на изследването са земеделските стопанства с различен юридически статут и различна производствена специализация, прилагащи различни системи на земеделие.

Методите на изследване са монографичен, статистически групировки, линейно програмиране, експертни оценки, анкетиране и др.

Резултатът от изследването ще бъде оценка за конкурентоспособността на земеделските стопанства с различна производствена специализация, юридически статут и размер. Оценката ще се основава на влиянието, което промените в ОСП 2014-2020 ще окажат върху основни икономически, социални, екологични, и пр. показатели. Ще се разработи подход за оценка на партньорството и кооперирането в новата институционална среда.

Ключови думи: ОСП, директни плащания, еко-политики, природни ресурси, ПРСР, партньорство

За да се докаже работната хипотеза, ще се търси отговор на следните изследователски въпроси:

 1. Какви са предимствата и недостатъците на новите задължителни и доброволни схеми за директни плащания?
 2. Как мерките на ПРСР 2014-2020 ще повлияят за разпределението на средствата и равнището на усвояването им?
 3. Каква е икономическата, социалната и управленска ефективност и устойчивост на различните типове стопанства?
 4. Какво е агроекологична ефективност и устойчивост на земеделските стопанства?
 5. Как политиките за управление на природните ресурси влияят на развитието на различните типове стопанства?
 6. Как ОСП влияе на партньорството и кооперирането в земеделието и с преработвателната промишленост?
 7. Какви са изводите за влиянието на ОСП 2014-2020 върху българското земеделие и какви перспективи се очертават за неговото устойчиво развитие?

За реализиране на целта ще се разработят следните задачи:

 1. Методически подход за изследване и оценка на влиянието на ОСП 2014-2020 върху развитието на земеделските стопанства;
 2. Очаквано влияние на ОСП 2014-2020 върху социално-икономическите резултати по типове земеделски стопанства;
 3. Сравнителен анализ на резултатите от приложението на ОСП в други страни-членки на ЕС;
 4. Партньорство и коопериране в земеделието и с преработвателната промишленост;
 5. Перспективи за развитието на земеделските стопанства в резултат от влиянието на ОСП 2014-2020

 

 

Публикувано в странца Завършени