Предприемачество в земеделието и селските райони

Тема: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Научен ръководител: доц. д-р Иван Боевски; e-mail: ivan.boevsky@gmail.bg

Научен колектив:

1. проф. д-р Димитър Николов

2. ас. Даниела Цвяткова

3. ас. Ангел Саров

4. ас. Енчо Иванов

5. ас. Силвия Атанасова

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

1. ст.спец. Славка Андреева

2. ст.спец. Наташка Соколова

3. гл.спец. Диляна Димитрова

Настоящият проект е посветен на една все още слабо изследвана област у нас, а именно: предприемачество в земеделието и селските райони. Предприемачеството в селските райони е обект с нарастващ интерес от изследователи, консултанти, „policy makers” в много страни. Генерирайки висока добавена стойност, ориентирани към растеж, използвайки високи технологии, осигурявайки заетост на част от населението, предприемачите се явяват естествен двигател на икономическо развитие в много страни. В контекста на разрастващата се глобализация, новата икономика и членството ни в ЕС, неимоверно нарастват и предизвикателствата към съвременните предприемачи в земеделието и селските райони.А тези предизвикателства могат да бъдат посрещнати с повече информация, познания и умения, които могат да бъдат проследени в рамките на един научноизследователски проект, чрез неговото прагматично приложение в практиката и всички заинтересовани лица. Това се отнася както за началния етап на растежа (когато са необходими повече предприемачески познания и умения), така и за етапа на консолидиране на растежа и разрастване на организацията (когато са необходими професионални управленски умения).

България е страна, в която аграрният сектор винаги е бил водещ за икономиката. Това до много висока степен се дължи на развитието на предприемаческа дейност, т.е. поемането на висок риск за започването на нов вид дейност без да има гаранция за възвръщаемост на вложените средства и успех на бизнеса като цяло. За да се развива аграрното предприемачество във всеки един свой аспект, са необходими ресурси (както финансови, така и знания и умения), които в по-голямата част от случаите не са по силите на бъдещия предприемач. В резултат на появата и функционирането на предприемаческите фирми се наблюдава повсеместно технологично обновление, организационно новаторство и растеж на малкия бизнес в аграрния сектор. Безспорният интерес към предприемачеството в наши дни се обяснява и със социално-икономическите му предимства. На макро равнище те са свързани с растеж на сектора, с преодоляване на икономическата кризи, безработица и със създаване на нови работни места. На микро равнище приносът на предприемачеството се състои в иновативните промени, проявите на творчество, използване на ресурсите, използване на нови рационални форми на организация, откриване и използване на нови икономически възможности, производство на нови продукти/услуги. Предприемачеството може да бъде фактор и за повишаване производителността на труда, в резултат на подобрената организация или внедряване на нови технологии.

Цел на проекта: Да се изследва предприемачеството в земеделието и селските райони и възможностите за растеж и развитие.

Обект: предприемачи в земеделието и селските райони.

Подходи: Методически подход: дескриптивен анализ, статистически модели, анкетно проучване, казусни изследвания, метод на групировки, анализ и синтез, системен подход.

Ключови думи: предприемачество, предприемачески процес, кооперативно предприемачество, земеделска кооперация, подход “Лидер”

По-значими резултати и приноси:

Научни резултати:

 1. Анализ на предприемачеството и предприемаческия процес в земеделието и селските райони
 2. Анализ на съществуващата литература и налична информация за предприемачеството и предприемаческия процес в земеделието и селските райони
 3. Определяне на ключови характеристики за идентификация на факторите, влияещи върху развитието на предприемачеството в земеделието и селските райони.
 4. Представяне на практично-приложни резултати за състоянието на предприемаческите нагласи и компетенции в съвременните земеделски стопанства и селски райони в България

Научен принос:

1.Разработване на методология за анализ на предприемаческия процес на земеделските стопанства и повишаване на конкурентоспособността на селските райони

Научно-приложни резултати:

 1. Индентификация на проблемите на управление в земеделските стопанства с различни размери (дребни, средни и едри) и с различен юридически статус (частни стопанства, ООД, ЕОД и т.н.). Обединяване на съвременни научни постижения и съвременни технологии, което ще доведе до приемственост и устойчивост във времето.
 2. Този проект ще събере заедно учени, фермери и браншови организации с цел ефективното използване на ресурсите и постигане на конкурентно предимство в управлението на земеделското стопанство. Ще насочи научните изследвания специално към земеделски производители и новостартиращите такива.
 3. Оценка на предприемаческото поведение в земеделието и селските райони.
 4. Оценка на предприемаческата активност в българските земеделски кооперации.
 5. Оценка на териториалното въздействие върху предприемаческата активност по ос 4 (Лидер) на ЗС.
 6. Повишаване на квалификацията, знанията и уменията на земеделските производители, стейк-холдери, учени, институции, земеделски браншови организации, допринасяйки по този начин за устойчивостта и конкурентоспособността на българското земеделие.

Научно-приложни приноси:

 1. Изводи и препоръки относно провеждането на бъдещата политика за подкрепа, базирани на резултатите от проекта.
 2. Препоръки за изграждане на предприемаческа култура сред селските предприемачи

 

Публикувано в странца Завършени