Устойчивост на селското стопанство в България

Тема на проекта: „Устойчивост на селското стопанство в България”

Продължителност: 01.01.2017 г – 31.12.2018 г.

Научен ръководител: проф.д-р Храбрин Башев; e-mail: hrabrin.bachev@gmail.com

Научен колектив:

 1. проф. д-р Храбрин Башев
 2. проф. д-р Нина Котева
 3. проф. д-р Красимира Кънева
 4. проф. д-р Пламена Йовчевска
 5. доц. д-р Диляна Митова
 6. доц. д-р Божидар Иванов
 7. доц. д-р Светлана Александрова
 8. доц. д-р Иван Боевски
 9. гл.ас. д-р Десислава Тотева
 10. гл.ас. д-р Емилия Соколова
 11. ас. д-р Ангел Саров

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

 1. ст. експ. Кремена Горчева
 2. ст. спец. Славка Андреева

 Анотация

Тази разработка ще направи опит да даде отговор на едни от най-актуалните и дискутирани научни и практично-приложни (подпомагащи управлението на отрасъла и земеделските стопанства) въпроси в съвременния етап от развитие на българското селско стопанство: „какво представлява устойчивостта на селското стопанство“, „как да оценим устойчивостта на селскостопанските системи в условията на прилагане на ОСП на ЕС в нашата страна“, „кои са критичните фактори на аграрната устойчивост“, и „как да подобрим социално-икономическата и екологическата устойчивост на отрасъла”, Най-напред ще се дискутира развитието на „концепцията“ за аграрна устойчивост и на основните подходите за нейната оценка. На тази основа ще се направи по-точно дефиниране на устойчивостта на селското стопанството, характеризира същността й, и конкретизират изискванията към системата за нейната оценка. След това ще се разработи практично приложим за специфичните условия на развитие на българското селско стопанство холистичен подход за оценка на равнището на устойчивост на аграрните системи от различен вид (отрасъл, подотрасъл, район, екосистема, ферма). Той ще включва система от подходящи принципи, критерии, показатели и референтни стойности, характеризиращи икономическите, социалните и екологическите аспекти на аграрна устойчивост, и подход за тяхното изчисляване, интеграция и интерпретация. Разработеният подход ще се експериментира при оценка на равнището на аграрна устойчивост на различни нива – национално, определен подотрасъл, район, тип (агро)екосистема, и стопанско. Ще се разкрият критичните фактори за подобряване на устойчивостта на българското селско стопанство на съвременния етап, и направят препоръки за подобряване на научните анализи, оценителна практика, и фермерските стратегии и обществени политики за устойчиво развитие.

Ключови думи: аграрна устойчивост, икономически, социални, екологически аспекти, подход за оценка и интеграция

Публикувано в странца Завършени