Списък на материалите

Проекти (2011-2012)

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (2011-2012) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: доц.д-р Димитър Николов НАУЧЕН КОЛЕКТИВ: доц.д-р Иванка Янакиева доц.д-р Минка Анастасова-Чопева доц.д-р Иван Боевски доц.д-р Огнян Боюклиев НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ: ст. експерт Елизабет Иванова експерт Мая Илиева Анотация Управлението на риска в

Публикувано в странца Архив, Проекти

Проекти (2009 – 2010)

Социално-икономическа устойчивост на полупазарните стопанства Ръководител: доц. д-р. Димитър Николов Авторски колектив: доц. д-р. Ив. Янакиева, доц. д-р. М. Младенова, доц. д-р.М. Анастасова, доц.д-р. Огн. Боюклиев, доц.д-р. Ив. Боевски Резюме: Основна цел на проекта е да извърши социално-икономически анализ на

Публикувано в странца Архив

Проекти (2007 – 2008)

Планови проекти  Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС Ръководител доц. д-р Виолина Хаджиева Авторски колектив: доц. д-р В. Мицов, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р М. Рисина,

Публикувано в странца Архив

Проекти (2006 – 2007)

Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие Ръководители:доц.д-р. Ив. Боевски и доц.д-р. Д. Николов Резюме:Направен е анализ и характеристика на съществуващата финансова и микрофинансова система, на пазара на микрофинансовит услуги в България и ЕС. Посочени са

Публикувано в странца Архив

Договорни – 2006

Проучване за 25 основни етерично-маслени и лекарствени култури Ръководител: доц. д-р. М.Рисина  Проучване за 19 основни земеделски култури Ръководител: дсц. д-р. М.Рисина Регионален анализ на социално-икономическите проблеми на заетите в тютюнопроизводството и разработване на модели за алтернативна заетост по региони

Публикувано в странца Архив

Проекти (2004 – 2005)

Оценка на кредитоспособността на земеделските стопанства Методически подход за определяне на необлагодетелстваните райони и райони с екологични ограничения Развитие на селския и аграрен туризъм в България Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделското стопанство Развитие на организационно-стопанските стуктури

Публикувано в странца Архив

Проекти (2002 – 2003)

Конкурентоспособност на селскостопанските и хранители продукти при подготовката на България за присъединяване към ЕС Икономически, социални и екологични и институционални въпроси на устойчивото развитие на земеделието Трудова заетост и доходи в селските райони Ефективност на стопанските организации в земеделието Регионално

Публикувано в странца Архив

Проекти (2000 – 2001)

Трудът и начинът на живот в българското село Регионална политика в земеделието Стопански единици в агробизнеса Енергийна ефективност в земеделието Проблеми на поземлените отношения Аграрната политика на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз

Публикувано в странца Архив