РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

Списание „Растениевъдни науки” е издание на Селскостопанската академия, с периодичност шест книжки годишно. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на растениевъдството: генетика, клетъчни и тъканни култури, генно инженерство, генетични ресурси, селекция, растителна защита и опазване на екосистемите, агротехника, технологии за отглеждане и производство на семена, посадъчен материал и растителна продукция, както и от други области, имащи отношение към този отрасъл.

Списанието е носител на орден „Кирил и Методий” – І степен.

ISSN 0568-465X

Отг. редактор проф. д-р Иван Киряков

Зам.-отг. редактор ВАНЯ НЕНОВА

E-mail: plants@abv.bg;тел: 9710014 (215); GSM: 0877 048 673