ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2018

На 16 май 2018 г. за четвърта поредна година.  Институтът по аграрна икономика към ССА беше домакин на деня на отворените врати „Aграрната наука в полза на практиката“. Във форума взеха участие и учени от Институт по декоративни растения, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Институт по криобиологи и хранителни технологии, Институт по животновъдни науки, Агробиоинститут.

Директорът на ИАИ проф. д-р Димитър Николов откри празника. От името на проф. д-р Васил Николов, председател на ССА, приветствие към участниците и присъстващите на деня на отворените врати поднесе доц. д-р Здравка Петкова, главен научен секретар на ССА.

Научните звена представиха на посетителите своята дейност и проектите, върху които работят.

ИАИ представи на посетителите нов двугодишен проект на тема: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с ръководител проф. д-р Нина Котева. Целта на проекта е да се разработят иновативни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез подобряване на управленската компетентност, управление на риска, внедряване на иновации, повишаване на инвестиционната активност, разширяване на предприемаческите възможности и пр. Моделите ще са в помощ на управителите и собствениците на земеделските стопанства при вземането на адекватни и информирани решения, в съответствие с националните, европейските и световните новости и добри практики.

Г-жа Румяна Василева представи презентация на тема: „Новите технологии в Научно-информационна дейност”

В рамките на форума се проведе семинар „Младите в аграрната наука”, с модератор проф. Пламена Йовчевска от ИАИ, на който бяха представени достижения в следните научни области:

  • Прилагане метода на тъканните култури за ex situ съхранение на застрашени от изчезване видове змийска трева (Goniolimon L.)

ас. Деничка Манолова, ИДР

  • Биологично активни храни – съвременна концепция за осигуряване и поддържане на здравословния статус на човека

гл. ас. д-р инж. Александър Вълчков, Институт по криобиология и хранителни технологии

  • Биологично активни вещества в горските плодове

гл. ас. д-р Ивайла Динчева, Агробиоинститут

  • Почвени патогенни гъби по житни култури със слята повърхност: видов състав, разпространение и средства за борба

ас. Иво Янашков, ИПАЗР „Н. Пушкаров“

  • Определяне на поленовия състав на пчелен мед с ДНК методи

ас. Радостина Стойкова, гл.ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут , гл. ас. д-р Ралица Балканска, ИЖН –Костинброд

  • Молекулярен анализ на генетичното вариране в локуса на DMRT3 гена при коне

гл. ас. д-р Надежда Луканова, гл. ас. д-р Катерина Стефанова от Агробиоинститут, ас. Радостина Стойкова, ИЖН –Костинброд

  • Екоуправление и екологични рискове в земеделието в България

докторант Антон Митов, Институт по аграрна икономика

Форумът протече при повишен интерес от страна на колегията, на потребителите на резултатите от научно-изследователската дейност и от участниците в младежката сесия. Беше направено предложение за организиране на повече подобни срещи с участието на всички научни звена от системата на Селскостопанска академия.

Публикувано в странца Новини и събития