Защита на докторска дисертация на ас. Даниела Цветанова Димитрова

Даниела Цветанова Димитрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Конкурентоспособност на десертното лозарство в България”, разработен от задочния докторант Даниела Цветанова Димитрова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Рецензии:

1. Проф. дин Иван Стойков Кънчев
2. Доц. д-р Цветана Косева Ковачева

Становища:

3.Проф. дин Юлия Маркова Дойчинова
4. Доц. д-р Янка Петракиева Славова
5. Доц. д-р Дарина Русчева Тодорова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28 май 2015 г. от 11,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1

Публикувано в странца Новини и събития