Електронни ресурси

AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

AGRIS e международна информационна система за аграрни науки и технологии под егидата на ФАО. Обхваща всички области на земеделието, хранителната и горската промишленост. Освен статии от списания и книги, в AGRIS се въвеждат и дисертации, научни трудове, доклади от конференции и други материали, до които няма достъп по каналите на традиционния библиотечен обмен. Съдържа реферати на включените в системата публикации, като се осигурява линк към пълния текст, когато е наличен. Базата е достъпна на адрес: http://agris.fao.org/

Националният AGRIS център за България е в Института за информационно осигуряване на системата. Негова основна задача е въвеждането в AGRIS на реферати на българските научни статии в областта на земеделието и хранителната промишленост, както и извършването на информационни справки по заявка на потребителите. За контакти: ipu@abv.bg

ScienceDirect

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените, медицинските, биологичните и хуманитарните науки.Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.sciencedirect.com

База данни, съдържаща реферати и библиографски описания на публикации от над 16 000 списания с широко интердисциплинарно покритие.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес:http://www.scopus.com

Scirus              www.scirus.com
Scirus is the most comprehensive scientific research tool on the web. With over 370 million scientific items indexed at last count, it allows researchers to search for not only journal content but also scientists’ homepages, courseware, pre-print server material, patents and institutional repository and website information.

Web of ScienceРеферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни  за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.isiknowledge.com

 

Обхваща над 1700 научни списания по биология, екология, електротехника, електроника, икономика, инженерни науки, информационни технологии, лингвистика, математика, медицина, мениджмънт, образование, право, психология, социология, философия, физика, химия.

 

 

 

Like Us On Facebook