Централна селскостопанска библиотека

Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) е най-голямата в страната специализирана библиотека в аграрната област. Мисията й е да осигурява достъп до аграрна информация за всички категории потребители – научни работници, докторанти, студенти, преподаватели, земеделски производители, аграрни специалисти от различни институции, браншови организации и фирми, както и обикновени граждани.
С богатия си библиотечен фонд от около 500 000 тома специализирана литература, ЦСБ е най-голямото хранилище на аграрна литература за страната. Притежава уникални и ценни колекции на български и чуждестранни издания от ХІХ век.
ЦСБ е националният орган, осигуряващ участието на България в Международната информационна система AGRIS, в която се въвеждат реферати на българските научни статии в аграрната област.
По линия на международния книгообмен ЦСБ има дългогодишно традиционно сътрудничество с големи световни библиотечни и документационни центрове, университети и издателства. Чрез международния книгообмен се популяризират по света българските научни аграрни списания, а в ЦСБ се получават всяка година около 160 активни заглавия чуждестранни книги, дисертации и периодични издания.

Информационни продукти и услуги

ЦСБ предлага съвременни и традиционни информационни продукти и услуги:

• Колекция от специализирани библиотечни документи (най-богатата в страната), включваща книги, периодика, дисертации и хабилитационни трудове, електронни издания, дарения, справочен фонд и др.;
• Актуална информация за наличния фонд чрез електронния каталог, включващ бази данни: Книги, Дисертации, Периодика, Статии, Учени;
• Лесен достъп през Интернет портала www.agrobiblioteki.eu до обединените електронни ресурси на четирите големи аграрни библиотеки в България;
• Достъп до специализирани международни бази данни и други източници за научна аграрна информация (AGRIS, Science Direct, Scopus, Web of Science);
• Тематични справки и справки за цитирания;
• Консултации и обучения за ползването на електронни информационни ресурси.

 

Like Us On Facebook